Verslag vriendenavond 24 april

Ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied. De Stichting Tuin van Haarlem kan terugkijken op een geslaagde vriendenavond. Op 24 april waren 76 vrienden/donateurs weer te gast bij de kantine van voetbalvereniging Alliance.
Daar ook werd onze 600ste vriend met een bos bloemen in het zonnetje gezet. Op naar de 700 vrienden! Kees Hulsman, voorzitter, heet de vrienden welkom en introduceert de beide sprekers. Carmen Capendale, sinds 7 maanden de Haarlemse stadsecoloog, vertelde ons over de historie van het gebied en de geografische indeling van het landschap. Van daaruit zoomde ze steeds verder in op de diverse plannen met het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG). Zoals het Natuur Netwerk Nederland (NNN)
en het daaruit afgeleide Natuur Netwerk Haarlem. Voor het WTG is vooral van belang om bijv. deelgebied Zuid, tussen de Duinvlietsweg en de Marcelisvaart, in te richten als kruiden- en faunarijk grasland. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en flora en fauna in het gebied. Tevens gaat er gewerkt worden aan een verbeterde waterhuishouding om het schone kwelwater uit de duinen, met zijn hoge natuurwaarden, vast te houden in het gebied.
Maar ook aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers zodat er een meer gevarieerder oever vegetatie ontstaat. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Helaas kon ze over de termijn van de uitvoering nog weinig zeggen.


Marijn Bos, planoloog en procesmanager gebiedsproces Zuid-Kennemerland van de provincie N-H. Marijn noemt enkele voorbeelden van de disbalans in het landelijk gebied zoals enerzijds droogte waardoor heel veel huizen kunnen verzakken, anderzijds de vele kelders die onder water staan door overvloedige regen. De schrikbarende afname van insecten, het stikstofprobleem, drinkwater en de gevaren van PFAS. Kortom, het nieuws dat we dagelijks in de krant lezen.
Om een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak voor een gezonde leefomgeving op poten te zetten heeft de overheid het rapport Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied geschreven. Dat gaat over Natuur, Water en Klimaat, waarbij zowel landelijke, Europese – als internationale richtlijnen en doelen spelen. Dus is het niet eenvoudig om hier een gezamenlijk beleid voor te maken. En dan hebben we het nog niet eens over de vaak tegengestelde belangen ook in ons gebied! Bij zo’n gebiedsproces gaat de overheid samen met belangstellenden en belanghebbenden op zoek om de opgaven te realiseren. Door participatie, hoewel die beperkt is en door ruimte voor lokale initiatieven.
Maar ook rekening houdend met de draagkracht van het gebied.


De Provincie heeft hierbij vijf ambities:
verbeteren van de biodiversiteit
gaan voor een duurzaam watersysteem
het bieden van een duurzaam toekomstperspectief voor ondernemers
het versterken van de kwaliteit van het waardevolle landschap verbeteren van recreatie mogelijkheden
verbeteren van recreatie mogelijkheden

Bewoners die zich betrokken voelen kunnen de participatiebijeenkomsten volgen en daarover meedenken. Deze bijeenkomst staat gepland voor half juni. Nadere informatie volgt. Dit was, heel in het kort, een samenvatting van de presentaties. Die beiden na afronding leidde tot vragen vanuit het publiek.

De Klimaat burgemeester van Haarlem, Ton Belderok, werd uitgenodigd te vertellen over zijn (vrijwilligerswerk) hierin. Zijn doel is overheden, wijken, en verschillende groepen en generaties te verbinden. Hij heeft hiervoor o.a. veel contact met kinderen en is soms verbaasd dat zij heel goed weten wat er aan de hand is met ons klimaat.

Hierna vertelde Marco van Wieringen, hydroloog, over het recente herstel van de kwel bij het Duinvlietsbos. Dit schone duinwater zou eigenlijk zo lang mogelijk in het gebied moeten blijven om de waterkwaliteit en biodiversiteit hier te versterken in plaats van dat het rechtstreeks in de Leidsevaart verdwijnt.

Kees vertelde als laatste wat wij doen als stichting Tuin van Haarlem.
we  streven naar contacten met belanghebbenden indien van toepassing
we houden de vinger aan de pols
we participeren in Platform Groen indien dit het Westelijk Tuinbouwgebied betreft
we oefenen zo mogelijk invloed uit op plannen van gemeenten, provincie  e.a. onder andere via de klankbordgroepen waarin we zitten.

Na afloop van deze boeiende avond werd er onder het genot van een drankje door menigeen informatie uitgewisseld, vragen gesteld  en contacten weer aangehaald.

vriendenavond

Elswoutshoek

Toch tweede landhuis op Elswoutshoek?

In 2017 verleende Gemeente Bloemendaal een vergunning voor de aangevraagde aanbouw van 160 m2 achter de bestaande woning Elswoutslaan 4.  Deze aanbouw paste binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Maar de eigenaar maakte geen gebruik van de verleende vergunning.

Eind 2021 publiceerde gemeente Bloemendaal een wijzigingsplan voor Elswoutslaan 4, dat de bouw van een vrijstaand landhuis van 176 m2 mogelijk zou maken, 22 m lang, 8 m breed en 6,60 m hoog. De zuidgevel zou grotendeels bestaan uit glas en zonnepanelen. Het nieuwe gebouw zou niet direct achter de woning Elswoutslaan 4 komen, maar verder naar achteren, waardoor deze vanaf de Elswoutslaan volledig in het zicht zou komen te staan tegen de bosrand op het landgoed Elswoutshoek.  Dit zou naar de mening van onze stichting ernstig afbreuk doen aan het open en groene karakter van het landgoed. Om deze en juridische redenen hebben wij bezwaar gemaakt tegen het wijzigingsplan, maar dat bezwaar werd door de gemeente afgewezen. Daarop zijn wij in beroep gegaan bij de Raad van State, die ons bezwaar gegrond verklaarde en het wijzigingsplan van de gemeente Bloemendaal heeft afgewezen.

Eind 2023 publiceerde gemeente Bloemendaal een nieuw Bestemmingsplan Elswoutslaan 4, dat de bouw van het eerder in 2021 genoemde landhuis van 176 m2 alsnog mogelijk moet maken. Het bouwplan en de locatie zijn niet gewijzigd en daarom heeft onze stichting in januari 2024 weer bezwaar ingediend bij de gemeente Bloemendaal tegen het gepubliceerde bestemmingsplan Elswoutslaan 4. Daar hebben wij nu, april 2024, nog geen reactie op ontvangen. Als ons bezwaar weer wordt afgewezen zullen wij opnieuw overwegen bij de Raad van State in beroep te gaan, omdat wij vinden dat dit nieuwe landhuis het landschap te zeer schaadt. We doen wat in onze statuten staat: beschermen van het landschap, ook in de directe omgeving van het Westelijk Tuinbouwgebied, zonodig door het voeren van juridische procedures. Wij beseffen terdege dat dit vervelend is voor de bewoners, maar menen dat dit plan afbreuk doet aan het landgoed en willen hierover een onafhankelijk oordeel van de rechter.

tekening elswoutshoek

Vriendenavond van de Stichting Tuin van Haarlem.

Welke natuur past bij ons.

Op woensdag 24 april a.s. organiseren we een vriendenavond. Ja, dat is redelijk snel na de vorige vriendenavond in oktober. De reden dat we het juist nu doen is omdat er binnenkort twee processen (Gebiedsproces Binnenduinrand Zuid-Kennemerland en versterking kwaliteit van het Westelijk Tuinbouwgebied) worden gestart.

Natuurherstel

  • 1 – 19:00 – Inloopperiode met koffie en thee.
  • 2 – 19:30 – Presentatie door onze stadsecoloog Carmen Capendale over het ecologisch beleidsplan van de gemeente met als thema “Welke natuur past bij het Westelijk Tuinbouwgebied”.
  • 3 – 20:00 – Hoe gaat het dan verder?
    Naast natuur maken zijn er ook nog andere wensen voor het gebied zoals recreatie, het telen van gewassen, waterbeheer en het terugdringen van pesticiden. Daan Bleichrodt (projectleider buitengebied Haarlem die al deze belangen moet verenigen) gaat ons vertellen hoe dit proces gaat lopen.
  • 4 – 20:30 – Pauze
  • 5 – 20:45 – Tijd voor discussie en beantwoording van vragen uit de zaal. In aanwezigheid van de klimaatburgemeester Ton van Belderok van Haarlem, landschapsarchitect Martijn Dekker en water-hydroloog Marco van Wieringen gaan we kijken wat er leeft en wat ons bezig houdt.

We sluiten de avond rond 21.30 uur af met een hapje en een drankje.

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.
Graag tot woensdag 24 april. Locatie is Voetbalvereniging Alliance, Zeedistelweg 2 te Haarlem in de ontvangstruimte boven.
Interesse in verslag vorige vriendenavond https://tuinvanhaarlem.nl/onderwerp/nieuws-2023
Voorbereiden, lees het https://haarlem.nl/file/ecologisch-beleidsplan?download=1