Verslag vriendenavond 2023

 • Gewasbeschermingsmiddelen

Op verzoek van onze stichting is het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) en omgeving meegenomen in een landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van chemische gewasbe-schermingsmiddelen in paardenbloemen in de omgeving van tuinbouwpercelen. Daarnaast blijken er ook middelen tegen vlooien en wormen van huisdieren in te zitten.

De aangetroffen concentratie van de afzonderlijke middelen blijkt ruim onder de normen voor voedingsmiddelen te liggen, maar blijkt rampzalig te zijn voor insecten. Pas als onomstotelijk is bewezen dat deze middelen schadelijk zijn voor onze leefomgeving zal “Brussel” kunnen besluiten om die middelen te verbieden. De resultaten van het onderzoek maakte indruk op de aanwezigen en stemt tot nadenken, want de schadelijke gevolgen van het totaal van deze middelen op onze leefomgeving zijn niet onderzocht en daarom niet genormeerd.

De stichting zet zich onder meer in voor een gifvrij WTG en zal hierover in gesprek gaan met gemeente, provincie en andere bevoegde instanties. We doen daar te zijner tijd in een nieuwsbrief melding van.

Natuurgebied “De Vlotter” bij Heemskerk

“De Vlotter” was een tuinbouwgebied in de binnenduinrand bij Heemskerk. PWN is er eigenaar van en heeft het omgevormd tot natuurgebied. De voorbereiding daarvan heeft 10 jaar geduurd vanwege de benodigde tijd voor het beëindigen van de pacht, de diverse onderzoeken en vergunningen. De daadwerkelijke uitvoering duurde met 4 tot 6 maanden relatief kort.

Hoewel er verschillen zijn in landschapstype en eigendomssituatie tussen De Vlotter en het WTG is het voor onze stichting interessant om te horen hoe PWN dit project heeft aangepakt. Ook in het WTG zijn namelijk plannen bij de provincie en gemeente om op (voormalige) tuinbouwpercelen natuur te ontwikkelen. Dit is o.a. een gevolg van de opdracht die de provincie heeft om voor 2027 nog ca. 4000 ha natuur in Noord-Holland te verwerven en te realiseren.

Onze stichting zal zich inzetten om in het gesprek met genoemde partijen onze doelstellingen in het kader van deze plannen zoveel mogelijk te verwezenlijken.


Wij bekijken in de komende tijd welke vervolgstappen kunnen worden gedaan met hetgeen we op deze avond hebben opgestoken.

Platte Schijfhoren

Het afgelopen jaar heb ik de waterslakken in de sloten van het zuidelijk deel van het Westelijk Tuinbouwgebied uitgebreid geïnventariseerd. Het uitwerken van de gegevens is nog niet gedaan, maar één soort wil ik er wel vast uitlichten: de platte schijfhoren (Anisus vorticulus); een nietige slakje van 3-4 mm, maar van groot belang voor het natuurbeleid. Het is de enige waterslak die is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn, bijlage II (aanwijzing beschermde gebieden) en bijlage IV (strikt beschermd). Omdat de platte schijfhoren in de ons omringende landen zeldzamer is dan bij ons, heeft ons land er een speciale verantwoordelijkheid voor.

Ik had mijn hoop gevestigd op het voorkomen van de soort in het tuinbouwgebied, en wat blijkt: de soort komt er in het zuidelijk deel wijdverbreid voor! Een paar mooie sloten, richting Duinvlietbos, konden niet worden bemonsterd omdat toestemming van de grondeigenaren ontbrak. Deze zitten vol met kransblad (Chara) waar de soort zich goed in thuis voelt. Alle waarnemingen zijn opgenomen op https://waarneming.nl.

De platte schijfhoren is weinig algemeen en is opgenomen in de Rode Lijst van mollusken als ‘kwetsbaar’, vanwege zijn afnemende landelijke verspreiding (De Bruyne et al., 2003). De soort is ook opgenomen in de geactualiseerde lijst van ‘soorten voor beleid’ van de Provincie Noord-Holland (Herlings et al., 2022). Hieraan verbonden maatregelen betreffen het beter in beeld brengen van de verspreiding en het verbeteren van leefgebied voor deze soort.

De platte schijfhoren houdt van schoon en plantenrijk water. Deze goede waterkwaliteit is te vinden in de binnenduinrand waar duinwater opkwelt en in de laagveengebieden in Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel (De Weerribben).

Een soort om te koesteren in de Tuin van Haarlem! Dit artikel is geschreven door Marco van Wieringen.

Werkdag Duinvliet

  Ik meld me aan voor de meewerkdag Duinvliet op 20 januari 2024.

  Dank

  Stormschade Elswout

  De Stichting Tuin van Haarlem heeft ruim € 1000,– gedoneerd voor het opruimen van de stormschade in Elswout. Het landgoed grenst aan ons gebied en als goede buren biedt je burenhulp aan. 

  Terras en weiland naast het Wapen van Kennemerland

  Zoals u al eerder bij ons heeft kunnen lezen, is het de intentie van de gemeente Haarlem om het weiland naast het Wapen van Kennemerland ecologisch te gaan beheren. Geen bemesting meer maar bloemrijk grasland met mooie waterkanten. Dit beleid ondersteunen we van harte.
  Samen met de eigenaar van het Wapen van Kennemerland hebben we een plan ontwikkeld om meer ruimte te scheppen voor het terras aan de straatkant en meer ruimte voor fietsers en wandelaars, zodat er een einde komt aan de chaotische verkeerssituatie voor het Wapen van Kennemerland.              

  Het plan, dat mede ondersteund wordt door Staatsbosbeheer, ligt helaas al een jaar stil door dat de eigenaar van het Wapen zijn zinnen heeft gezet op een terras in het weiland, wat hij zelf al gerealiseerd had zonder toestemming van de eigenaar, de gemeente Haarlem.  


  Dit is niet in overeenstemming met het groenbeleid en is het dan ook terecht dat de gemeente Haarlem, nadat het lange tijd gedoogd is, hieraan een einde maakt. Het is dan ook wat jammer dat de eigenaar zijn emoties de overhand laat hebben in zijn reactie terwijl de gemeente zeer coulant geweest is naar deze ondernemer.

  Volgend jaar meer geluk

  Het zit de ooievaars in ons gebied niet mee met het grootbrengen van kroost. Eigenlijk waren ze al vrij laat dit jaar met hun baltsgedrag. En de geringde man/vrouw van vorig jaar was nu niet van de partij, dus je zou zeggen ….. nieuwe ronde, nieuwe kansen.

  Ooievaar Elswout

  En even leek het erop dat het broeden was begonnen, maar na enige tijd waren beide vogels gevlogen. Ook hadden we een vermoeden dat boommarters de boosdoeners kunnen zijn die het broeden verstoren, of de eieren stelen. Daarom zullen we in het najaar een krans om de paal laten aanbrengen om deze rovers onmogelijk te maken.

  Jammer, maar we zullen weer een broedseizoen moeten wachten.

  Het zit in onze natuur, is dat wel goed?

  De Stichting Tuin van Haarlem is tegen het gebruik van landbouwgif in het Westelijk Tuinbouwgebied. Zij heeft medewerking verleend aan een onderzoek in hoeverre landbouwgif maar ook dierlijke geneesmiddelen terug te vinden zijn in woonwijken en plantsoenen.
  Op drie plaatsen in het gebied, te weten Leendert Meesstraat, Dreesplantsoen en bij Duinvliet is onderzoek gedaan naar sporen van residuen van landbouwgif en dierlijke geneesmiddelen in paardenbloemen. Deze planten zijn een goede indicator voor het opsporen van gebruikte giffen.

  Wat vooral uit het onderzoek naar voren komt, is dat anti vlo- en luizen banden, vaak gedragen door honden en katten en landbouwgif (gewasbeschermingsmiddel) in de omliggende wijken rondom het Tuinbouwgebied aanwezig zijn. Deze middelen worden tijdens het bestuivingsproces van paardenbloemen overdragen op insecten. 

  Hier enkele cijfers uit het rapport.
  In Duinvliet is één middel gevonden wat giftig is en afkomstig is uit vlooienbanden. Voor het Willem Dreesplantsoen zijn dat drie middelen en voor de Leendert Meesstraat twee. Dat is vergelijkbaar met andere plantsoenen en honden uitlaatgebieden in Nederland. 
  Voor landbouwgif ligt dat echter anders. In de Leendert Meeszstraat zijn er maar liefst 12 landbouwgiffen gevonden. Deze locatie staat in de top twee van onderzochte plekken waar landbouwgif gevonden wordt bij woonwijken. Ook bij het Willem Dreesplantsoen en Duinvliet ontbreken ze niet, maar deze locaties zijn min of meer vergelijkbaar met andere locaties in Nederland

  In de Leender Meeszstraat is vooral azoxystrobin gevonden. Een schimmelbestrijdingsmiddel in de sierteelt wat funest is voor ongewervelde dieren. Het is moeilijk afbreekbaar en deze middelen worden door de wind in de woonwijk geblazen. Het is niet direct giftig voor bewoners maar gezond is het zeker niet.

  De Stichting vindt dat sier- en tuinbouw teelt (wie vindt het niet mooi) in het gebied moet stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het gebied grenst aan een Natura2000 gebied, het is voor groot deel omgeven met woonhuizen en het is voorbestemd  een natuurgebied te worden. Dit gaat niet samen met bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor natuur en gezondheid.

  Het totale rapport bevat 60 pagina’s en is op te vragen bij de Stichting via info@tuinvanhaarlem.nl.
  De belangrijkste conclusie van het rapport, gemaakt door Buijs AgroServices zijn:

  Bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de land- en tuinbouw, die hier o.a. in Haarlem gevonden zijn, dienen verboden te worden. Gebruik bij je huisdieren geen chemische insecticiden, zoals vlooienbanden. Al deze middelen zijn slecht voor gezondheid en milieu en hebben direct invloed op de insectenpopulatie.