Elswoutshoek

Toch tweede landhuis op Elswoutshoek?

In 2017 verleende Gemeente Bloemendaal een vergunning voor de aangevraagde aanbouw van 160 m2 achter de bestaande woning Elswoutslaan 4.  Deze aanbouw paste binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Maar de eigenaar maakte geen gebruik van de verleende vergunning.

Eind 2021 publiceerde gemeente Bloemendaal een wijzigingsplan voor Elswoutslaan 4, dat de bouw van een vrijstaand landhuis van 176 m2 mogelijk zou maken, 22 m lang, 8 m breed en 6,60 m hoog. De zuidgevel zou grotendeels bestaan uit glas en zonnepanelen. Het nieuwe gebouw zou niet direct achter de woning Elswoutslaan 4 komen, maar verder naar achteren, waardoor deze vanaf de Elswoutslaan volledig in het zicht zou komen te staan tegen de bosrand op het landgoed Elswoutshoek.  Dit zou naar de mening van onze stichting ernstig afbreuk doen aan het open en groene karakter van het landgoed. Om deze en juridische redenen hebben wij bezwaar gemaakt tegen het wijzigingsplan, maar dat bezwaar werd door de gemeente afgewezen. Daarop zijn wij in beroep gegaan bij de Raad van State, die ons bezwaar gegrond verklaarde en het wijzigingsplan van de gemeente Bloemendaal heeft afgewezen.

Eind 2023 publiceerde gemeente Bloemendaal een nieuw Bestemmingsplan Elswoutslaan 4, dat de bouw van het eerder in 2021 genoemde landhuis van 176 m2 alsnog mogelijk moet maken. Het bouwplan en de locatie zijn niet gewijzigd en daarom heeft onze stichting in januari 2024 weer bezwaar ingediend bij de gemeente Bloemendaal tegen het gepubliceerde bestemmingsplan Elswoutslaan 4. Daar hebben wij nu, april 2024, nog geen reactie op ontvangen. Als ons bezwaar weer wordt afgewezen zullen wij opnieuw overwegen bij de Raad van State in beroep te gaan, omdat wij vinden dat dit nieuwe landhuis het landschap te zeer schaadt. We doen wat in onze statuten staat: beschermen van het landschap, ook in de directe omgeving van het Westelijk Tuinbouwgebied, zonodig door het voeren van juridische procedures. Wij beseffen terdege dat dit vervelend is voor de bewoners, maar menen dat dit plan afbreuk doet aan het landgoed en willen hierover een onafhankelijk oordeel van de rechter.

tekening elswoutshoek