Achtergronden en doelstellingen

Achtergrond van de Stichting

Het gebied aan de westrand van Haarlem, ten zuiden van de Zijlweg en ten noorden van het Duinvlietspad wordt wel ‘de Tuin van Haarlem’ genoemd.
De openheid, ruimte, flora en fauna vormen voor veel stadsbewoners een rustpunt als tegenwicht voor de hectiek van de stad.
Het Westelijk Tuinbouwgebied vormt een ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur en heeft de potentie om veel schoon water uit de duinen te bergen. Het water in de Marcelisvaart behoort tot het schoonste dat in Nederland te vinden is.

Bestemmingsplan Tuinbouwgebied

In 1994 werd voor het zuidwestelijk deel van Haarlem een Perspectiefplan goedgekeurd waarin de volgende doelstellingen omschreven staan: een meer natuurlijk beheer, grotere natuurwaarden en versterking van de open ruimte.
Als uitvloeisel hiervan werd in 1995 een werkgroep opgericht die de voorloper was van de Stichting Tuin van Haarlem, voorheen Stiching Westelijk Tuinbouwgebied
Het ” Landschapsbeheerplan ” verscheen in 2002, een plan voor de ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied
In 2017 stelde de Gemeenteraad het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 vast.
Hierin zegt de gemeente Haarlem (opnieuw) te streven naar meer natuurlijk beheer, grotere natuurwaarden, versterking van de open ruimte en waterberging.
In de voorbereidingsfase heeft de Stichting Tuin van Haarlem, samen met de ondernemers in het gebied, geparticipeerd in het overleg met de gemeente.

Huidige  ontwikkelingen Tuin van Haarlem

Steeds meer tuinders zijn verdwenen uit het gebied. Beplanting en bebouwing bedreigen het open karakter van het gebied, zodat historische zichtlijnen op de stad dreigen te verdwijnen en -omgekeerd- het zicht op de duinrand vanuit de stad belemmerd wordt.
Planologische onduidelijkheid ligt op de loer. Alhoewel de overheid handhavend optreedt, maken natuurminnende bewoners zich zorgen.
De natuur gaat achteruit door grondverharding, onderbemaling, gebruik van pesticiden en bemesting van de grond. De tuin van Haarlem is uniek. Gelukkig gaan steeds meer bewoners dit beseffen. Grondaankoop en/of grondbeheer behoort zelfs tot de mogelijkheden. Samen de schouders eronder zetten, samen gaan voor groen, samen gaan ontwikkelen.

Laatste natuur van Haarlem

Natuur aan de rand van Haarlem, wie wil dit nou niet

Doelstellingen van de Stichting Tuin van  Haarlem

 • Beheersen waterpeil vanwege klimaatverandering
 • Herstel natte natuur
 • Het kwelwater blijft langer in het gebied waardoor waterkwaliteit toeneemt.
 • Het historische karakter van de strandvlakte wordt hersteld.
 • Handhaving zichtlijnen op het historische centrum van Haarlem en op de bosranden van Elswout en Duinvliet
 • Versterking natuurwaarden door het verbinden van natuurstroken
 • Duurzaam beheer van de weilanden voor toename van biodiversiteit
 • Natuurwandelpaden met educatieve uitleg
 • Ecologische, innovatieve tuinbouw stimuleren
 • Gebruik van pesticiden tegengaan
 • Woningbouw voorkomen
 • Branchevreemde activiteiten weren
 • Vermindering kassen en loodsen

Werkwijze van Stichting Tuin van Haarlem

 • Het volgen van de ontwikkelingen in het Tuinbouwgebied.
 • De stichting overlegt met derden over de inrichting van het gebied. Samenwerken, overleggen en kijken hoe we onze doelstellingen zo goed mogelijk kunnen verwezenlijken. 
 • Waar nodig sturen we bij door inspraakmogelijkheden bij de gemeente Haarlem, Bloemendaal of de provincie  te benutten en desnoods juridische stappen te ondernemen.
 • We onderhouden contacten met grondeigenaren, wijkraden, stads- en provinciebesturen en natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, de Milieufederatie, Haarlemse Bomenwachters en landschap Noord-Holland.
 • Via de website informeren we de Haarlemse bevolking over het belang en de ontwikkeling van het gebied. We doen dit met lezingen, rondleidingen en een goed onderhouden website.
 • Momenteel (2024) steunen meer dan 600 vrienden het werk van de Stichting. Dit geeft aan, hoe belangrijk veel Haarlemmers (en mensen die elders wonen) het werk van de stichting vinden. Wil je dat ondersteunen, ga dan naar Vriendenformulier