Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel!

Op 7 november 2017 publiceerde de gemeente Zandvoort een studie naar de economische haalbaarheid en de impact van het opnieuw organiseren van Formule-1 races op het circuit: “Economische impact en haalbaarheid Formule-1 Zandvoort”[pdf], Onderzoeksbureau Decisio 7 november 2017.

Eén ding wordt uit dit rapport wel heel duidelijk: zonder subsidie (lees: gemeenschapsgeld) lukt dat niet. Het bijeenbrengen van ‘publieke en private middelen om de investeringen en exploitatie rond te krijgen en risico’s (met name afhankelijk van toekomstige bezoekersaantallen) op te vangen’ is een grote financiële uitdaging.

Een andere uitdaging is het ‘overwinnen van weerstand te verwachten vanuit bewoners die geluids- en verkeersoverlast ervaren. Dit is niet alleen in Zandvoort het geval, maar mogelijk ook daarbuiten in bijvoorbeeld Haarlem, Bloemendaal of Heemstede waar de races te horen zijn en waar de toeleidende wegen naar Zandvoort de drukte te verwerken krijgen.’

Deze overlast en de te verwachten schade aan natuur en leefbaarheid worden in de haalbaarheidsstudie niet verder onderzocht.

Dit is precies de reden voor SWTH om mordicus tegen een herintroductie van het Formule-1 racen in Zandvoort te zijn. Immers:

 1. De overheersende windrichting is hier Zuid-West. Als er races zijn in Zandvoort, is het gebrul en gegier van de (niet APK-gekeurde) motoren nu al tot ver in Haarlem te horen, dus ook in de groene rand tussen Haarlem en Zandvoort. Dat past ons inziens niet bij gebieden “met Natuurwaarden”.
 2. Als de Formule-1 races naar Zandvoort komen, worden per evenement zo’n 125.000 bezoekers verwacht. Gevoegd bij de tienduizenden strandbezoekers zal hierdoor op wedstrijddagen een dusdanige druk op het wegennet richting Zandvoort ontstaan, dat de roep om een “betere infra-structuur” (lees: meer asfalt) luider wordt. En soms laten gemeenten dan het oog vallen op het Westelijk Tuinbouwgebied.
 3. Als de Formule-1 races naar Zandvoort komen, is het voor bedrijven aantrekkelijker om er ook andere activiteiten te organiseren. Met als gevolg: nog meer herrie en verkeer (met de nodige uitstoot van schadelijke stoffen).

Met andere woorden: de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is van mening dat herintroductie van Formule-1 races in Zandvoort onacceptabel is. Zeker in een regio als de onze waar natuur en leefmilieu toch al zwaar worden belast door bestaande economische activiteit (Hoogovens, Schiphol).

Met het oog op de klimaatakkoorden van Parijs, waarin ook Nederland zich heeft gebonden aan een sterke reductie van de CO2 uitstoot, achten wij het bovendien onverdedigbaar dat er subsidiegelden toevloeien naar ‘sportieve’ activiteiten die de volksgezondheid schaden en het realiseren van klimaatdoelstellingen in de weg staan.

Onze stichting verwelkomt en steunt derhalve de initiatieven van het platform Rust aan de Kust, waarbinnen verschillende groeperingen uit Haarlem en wijde omgeving samenwerken om dit dreigende onheil uit Zandvoort te keren.

 

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 2 schrijven wij over:

 • de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
 • het aangepaste Bestemmingsplan
 • Plaza West en de verstoring van de zichtvelden
 • hoe u als vriend ons ondersteunt bij onze doelstellingen
 • en…. tot slot een voorspoedig en ‘groen’ 2018

Drukbezochte thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

Thema-avond

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) organiseerde op 24 januari voor vrienden en belangstellenden een thema-avond over het nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand van 2017 en de toekomstige Omgevingswet.

Karsten Glas, juridisch adviseur van de gemeente Haarlem en mede-opsteller van het nieuwe bestemmingsplan, verzorgde een boeiende presentatie[Powerpoint] over de manier waarop een bestemmingsplan tot stand komt. Hij ging in op de wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan en op het feit dat belanghebbende burgers hierop veel invloed hebben gehad.

De tweede spreker, Lex Lohman, jurist van de Milieufederatie Noord-Holland, maakte de aanwezigen wegwijs in het streven van de overheid om de vele regels, wetten en plannen (waaronder bestemmingsplannen) om te smeden naar één kaderwet, de Omgevingswet. Deze wet zou moeten leiden tot vereenvoudiging, harmonisatie en decentralisatie.
Gemeenten zullen een grotere stem krijgen in de besluiten over de bestemming van deelgebieden.
Dat betekent dat we de komende tijd de ontwikkelingen binnen de gemeente Haarlem rond de Omgevingswet goed moeten volgen!
Lex eindigde daarom met aanbevelingen voor de gemeente en voor bewoners bij de komst van de nieuwe wet.

Beuk Koepad geveld door storm

De hevige storm van afgelopen woensdag heeft ook deze beuk aan het Koepad geveld.
Aan de wortels te zien stond hij ook niet stevig meer in de grond, maar toch… Er is weer een gat geslagen in de karakteristieke rij beuken.

De Stichting spreekt de hoop uit dat Staatsbosbeheer het onderhoud van Duinvliet enige prioriteit geeft (inclusief de herplant van omgewaaide beuken).

Nieuwe secretaris SWTH

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem stelt hierbij haar nieuwe secretaris, Derk de Vries, voor.

Welkom Derk! Gezamenlijk gaan we voor een open en groen Westelijk Tuinbouwgebied!

Meer dan 35 jaar woon ik samen met mijn vrouw al in het onvolprezen Ramplaankwartier; het “dorp” prachtig ingeklemd tussen Haarlem en het duingebied.

Ruim 30 jaar daarvan ben ik met veel plezier werkzaam geweest in de cacao en chocolade-industrie.

Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter binnen de

 • Wijkraad van het Ramplaankwartier
 • Ondernemingsraad in het cacaobedrijf
 • Vereniging tot behoud Willem Dreesplantsoen Ramplaankwartier

En als bestuurslid van de Stichting Ramplaankwartier van 1994 – heden.

Jawel, hobby’s heb ik ook; wandelen, foto’s maken en bewerken en (vooral veel) zeilen.

Tijdens mijn bestuursperiode in de Wijkraad is de huidige stichting van start gegaan als werkgroep tuinbouwgebied. Omdat de het wel en wee van het gebied rond onze wijk mij zeer aan het hart gaat, leek het me goed toe te treden tot de SWTH en zo de doelstelling – behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het Westelijk Tuinbouwgebied – van de stichting te ondersteunen.

Ik spreek de hoop uit in de komende jaren steeds meer mensen overtuigd zullen worden van de waarde van het Westelijk Tuinbouwgebied aan de westelijke rand van Haarlem.

Westelijk Tuinbouwgebied in de Achttiende Eeuw, Wandeling

Handenvol kopstukken uit de Achttiende Eeuw woonden op de landgoederen en buitenplaatsen in en rond het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Het was een roerige periode, die eindigde met de Amerikaanse, Franse en Bataafse Republiek.

Wie waren het? Welke invloed hadden zij op de landspolitiek?

Het is ook de tijd voor de late stinzeplanten zoals Daslook en Boshyacint.

U kunt zich aanmelden voor de wandeling.

Tuinaanleggers van Elswout, Lezing

De tuinen van Elswout zijn door opeenvolgende eigenaren in verschillende stijlen aangelegd.

Wat is er nog van terug te vinden? Wie legde wat aan en welke schurkenstreken had de aanlegger op zijn geweten?

Als een terzijde wat smeuïge anekdoten over Vorst Hermann von Pückler-Muskau, een begaafd tuinaanlegger die Elswout bezocht heeft en wiens bosbaas de landschapstuinen van Elswout en Duinlust heeft ontworpen.

Woensdag 7 maart, 14:00
Buurtvereniging Overveen
Vrijburglaan 17 Overveen

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 2

“Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij vorig jaar ook al eens in verband met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Op deze site berichtten wij u over onze inbreng bij dit bestemmingsplan en inmiddels is dit plan vastgesteld. Binnenkort kunt u uw mening geven over de “Toekomstvisie 2040”. Het gaat hierin om de vraag: Hoe willen we dat Haarlem er over twintig jaar uitziet?” Waarschijnlijk komt die visie deze maand (augustus 2017) in de inspraak. Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader). Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel ‘Berichten over uw buurt’ kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

Natuurvriendelijke groenteteelt

Doe mee aan natuurvriendelijke groenteteelt, neem een oogstaandeel bij De Nieuwe Akker

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem nodigt haar vrienden uit zich aan melden voor de informatieavond van Wij telen groente op 22 maart om 19.30 in de Pletterij.

Tussen de Randweg en de duinrand in het Westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier worden ongeveer al vierhonderd jaar bollen, bloemen en groenten gekweekt.

Het is de ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur. Het is een ‘tuin’ die behouden moet worden. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich hiervoor in.

De Biologisch-Dynamische tuinderij ‘De Nieuwe Akker’ past met zijn opzet bij uitstek in het Westelijk Tuinbouwgebied, dus meld je aan!

Thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

De Stichting Westelijk tuinbouwgebied Haarlem nodigt u uit voor een thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet[pdf].

In deze aankondiging vindt u ook de plaats, datum en het tijdstip.

De presentatie gaat over het nieuwe Bestemmingsplan en wat er in de toekomst gaat veranderen door de nieuwe Omgevingswet.

U kunt zich hiervoor aanmelden voor de Thema-avond..

We hanteren een maximum van 40 personen.

Wij hopen u dan te zien!

Meewerkdag in het Duinvlietsbos

Het Duinvlietsbos staat bekend om zijn vele prachtige Stinsenplanten in het voorjaar. De sneeuwklokjes, de velden met Boshyacintjes, met geurende Daslook.

Veel Haarlemmers genieten van dit deel van het Westelijk Tuinbouwgebied. Nadeel van dit intensieve gebruik is dat er steeds meer en bredere paadjes in het bos ontstaan, olifantspaadjes genoemd. Hierdoor klinkt de bosgrond in en wordt hard. Zo verdwijnen meer en meer Stinsenplanten.

Negen vrienden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem meldden zich aan om in samenwerking met Staatsbosbeheer op zaterdag 14 oktober, een prachtige na-zomerse dag, deze olifantspaadjes af te sluiten met boomstammen en takken. Op veel plaatsen hakten ze de grond weer los.

We hopen dat iedereen volgend voorjaar weer kan genieten van aaneengesloten velden met Stinsenplanten.

Wandelaars, hondenbezitters en fietsers roepen wij op om rekening te houden met de kwetsbaarheid van het Duinvlietsbos en op de paden te blijven.

Geen olifanten meer in Duinvliet, een boswachter blogt over de Meewerkdag.

Nieuwsbrief 2017, nr. 1

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 1[pdf] schrijven wij over:

 • onze zienswijze op het Nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand
 • de nieuwbouw van Plaza West
 • over de Structuurvisie Openbare Ruimte van de gemeente
 • een vervolgonderzoek door de KNNV naar de flora en fauna in het WTG
 • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
 • rondleidingen door het gebied die wij onze vrienden aanbieden

Onderhoud Duinvlietsbos

Beste vrienden van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem,

Zin in een paar uurtjes werken in de natuur van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem?
Dat kan op zaterdag 14 oktober in het Duinvlietsbos, tussen 10 en 14 uur.
Verzamelen op het hondenveldje in het Duinvlietbos naast het Koepad.

Medewerkers van Staatsbosbeheer zullen de werkzaamheden begeleiden en voor het nodige onderhoudsmateriaal, werkhandschoenen en koffie en thee zorgen.
Zorg zelf wel voor stevige schoenen of laarzen, werkkleding en zonodig regenkleding.

Staatsbosbeheer komt handen te kort bij het onderhoud van dit bos van het voormalige landgoed Duinvliet en is daarom erg blij als wij hen daarbij een dag willen helpen.
Het idee is onderhoudswerkjes van verschillende aard uit te voeren, zodat iedereen naar vermogen wat kan doen. De nadruk zal liggen het bevorderen van de groei van meer Stinzenplanten.

Jullie kunnen hiermee een nuttig bijdrage leveren aan het behoud van ons mooie Westelijk Tuinbouwgebied en ook is het een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het WTG.
En natuurlijk maken we er een gezellige dag van.

Als je belangstelling hebt, geef je dan voor 12 oktober op.
Wij hopen op een hoge opkomst!

Zwaluwen in het WTG

De familie van Zalingen stuurde ons een foto van een nestje jonge boerenzwaluwen die boven in hun paardenstal ten noorden van het Duinvlietsbos huizen.

Naast de kolonie huiszwaluwen aan de Leendert Meeszstraat zijn er ook boerenzwaluwen in het gebied te vinden.

Hun komst is elk jaar weer een teken dat de zomer in aantocht is.
‘s Zomers is het een genot om deze acrobaten te zien vliegen, op zoek naar insecten voor hun jongen.

Goed nieuws: Ooievaar gespot in WTG!

Een van onze vrienden spotte een ooievaar op het perceel langs de Duinvlietsweg en maakte er foto’s van.

“Ooievaars leven in de nabijheid van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Midden jaren ’70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf.
Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst.” (Info van de website Vogelbescherming Nederland)

Goed Nieuws vanuit ons archief

In ons Nieuws van de afgelopen tijd was te lezen dat de KNNV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie), afdeling Haarlem, in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bezig is om het Natuuronderzoek in het Westelijk Tuinbouwgebied van 2005 te herhalen.

Zo’n inventarisatie kan veel informatie opleveren over de natuurontwikkelingen in het gebied over een periode van zo’n tien jaar; daarom zijn we erg blij met dit initiatief.

Speurend in ons archief vonden we de rapportage van 2005 en die willen we u niet onthouden!

Rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied

Zoals ieder jaar organiseerde de SWTH een aantal rondleidingen door het gebied.

In het voorjaar over de Stinzeplanten die in het gebied voorkomen en waarom ze juist hier staan.
Over de IJzeren en Gouden Eeuw, de vroegere bewoners van het gebied en de invloed die ze toen hadden op hun omgeving,
Onze gids kan daar zeer enthousiast over vertellen en weet steeds weer met nieuwe verhalen de deelnemers te boeien.

Zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, beklommen we ook dit jaar de toren van de Nieuwe Bavo. Onder het genot van een drankje zagen we vanaf de toren een prachtige zonsondergang over het WTG. Speciaal voor ons werd één van de klokken geluid; van dichtbij klinkt dat zeer indrukwekkend.

De belangstelling was ook nu overweldigend. We moesten een aantal vrienden teleurstellen omdat het aantal deelnemers aan deze excursie aan een maximum is gebonden.

Na de afdaling volgde er een rondleiding in het Kathedraal Museum onder leiding van de conservator. Het leverde boeiende verhalen op.

Er volgen later dit jaar nog een aantal rondleidingen. Volg hiervoor onze website!

Beklimming van een van de torens

Beklimming van een van de torens en een rondleiding door de basiliek en het kathedrale museum

Wegens overweldigend succes bieden wij onze vrienden en andere belangstellenden ook dit jaar een bezoek aan de Nieuwe Bavo aan.

We worden rondgeleid door de koster in de prachtig gerestaureerde basiliek en bezoeken het kathedrale museum onder leiding van de conservator, André Numan.

Daarna beklimmen we de toren, 275 treden! Boven zien we met een glas wijn in de hand om 22.00 uur de zon ondergaan over het Westelijk Tuinbouwgebied.

Bezoek Kathedraal Museum en Torenbeklimming: 5 euro.

Datum: woensdag 12 juli 20.30 bij de hoofdingang van de Bavo.

 

Het Westelijk Tuinbouwgebied en de Gouden Eeuw

Een aantal kopstukken uit de Gouden eeuw woonde op de landgoederen rond het Westelijk Tuinbouwgebied.

Tijdens een wandeling op Elswout vertellen we over de buitenplaatsers en hoe ze hun vermogen verkregen tijdens de Gouden Eeuw door piraterij, specerij en slavernij. Hun positie in de VOC en hun invloed op de oorlogen.

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de recente ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Datum: woensdag 28 juni 15.00 uur.
Start bij de Poort van Elswout, buitenzijde
De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Gaarne aanmelden voor de Gouden Eeuw.

Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenduinrand

Op verzoek van de gemeente hebben de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de Belangenvereniging Agrarische Bedrijven (tuinders en andere bewoners of gebruikers van het Westelijk Tuinbouwgebied) in 2016 deelgenomen in een forum met de gemeente om mee te denken en mee te praten over het nieuwe bestemmingsplan. De stichting schreef hierop een zienswijze.
In het kort beschrijven wij hierbij[pdf] enkele veranderingen in het nieuwe plan ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.

Bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 vastgesteld

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand is op 19 juli 2017 goedgekeurd door de gemeente Haarlem en gepubliceerd in de Staatscourant.

Het bestemmingsplan 2017 is consoliderend van aard en is gebaseerd op het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2007
met een aantal tussentijdse aanpassingen.

Evenals als bij het Bestemmingsplan 2007, heeft de SWTH samen met de Belangengroep Agrarische Ondernemers in het Westelijk Tuinbouwgebied, in de voorbereiding van deze versie geparticipeerd.

Onder Doelstellingen heeft de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied aangegeven hoe zij een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied. Een deel van de ideeën van de Stichting zijn overgenomen.

Download Bestemmingsplan Binnenduinrand

De bestemmingsplannen zijn elektronisch beschikbaar. Het plan is een enkele pdf-pagina maar een groot bestand, de meeste pdf-viewers doen er lang over om het zichtbaar te maken.

Bestemmingsplan Binnenduinrand [pdf]

Verbeelding bestemmingsplan Binnenduinrand [pdf]

Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem