Houtkloverij Teeuwen

In vervolg op de eerdere inspraakronde van 29 januari sprak de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied op 13 mei opnieuw in bij de commissie Ontwikkeling.

Deze keer naar aanleiding van de verklaring van geen bedenkingen die het college wil af geven voor de aanvraag van houtzaag- en houtkloofactiviteiten e.d. op dit perceel.

De stichting verbaast zich er steeds weer over dat de gemeente Haarlem het belang van het Westelijk Tuinbouwgebied in het Bestemmingsplan onderschrijft maar daar in de praktijk voortdurend van afwijkt door ontwikkelingen toe te staan die niet in dat bestemmingsplan passen.

Ondanks verzoeken van de stichting is het college al jaren niet opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de agrarische gronden en illegale bouwsels. Nu meent het college niet anders te kunnen doen dan de situatie achteraf te legaliseren.

Er ontstond een levendige discussie over de gang van zaken. Commissieleden stelden kritische vragen aan de wethouder en vroegen naar ontbrekende gegevens.

De wethouder zegde toe de aanvraag mee terug te nemen naar het college en nader onderzoek te doen naar de in het verleden wel of niet afgegeven omgevingsvergunningen.

Wordt vervolgd.

Toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vindt het nodig om nog eens goed na te denken over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied. Omdat de definitieve landschappelijke herstructurering eindeloos op zich laat wachten staat de ontwikkeling van het gebied stil. Uitgaande van het huidige Bestemmingsplan Binnenduinrand is er nu sprake van een status quo. Het gebied verloedert nog net niet maar zichtbare landschappelijke verbetering is ook niet.

Het stichtingsbestuur gaf het Bureau Erfgoed Perspectief de opdracht om samen met de leden van de werkgroep van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de visie van de stichting op het gebied en de mogelijke opties voor de toekomst helder te formuleren.

Wij willen bouwstenen leveren voor een nieuw Landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. We formuleren daartoe ideeën over de meest gewenste vorm van het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud van deze landschapszone om daarmee het gebied duurzaam veilig te stellen.

De Stichting neemt dit initiatief omdat wij willen samenwerken met gemeente, provincie, waterschap Rijnland en ondernemers om het gebied te ontwikkelen. Wij zullen hen dan ook te zijner tijd benaderen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Het wordt hoog tijd dat er besluiten worden genomen voor de lange-termijn-ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting vertrouwt erop dat hiermee opnieuw een impuls gegeven wordt aan de ontwikkeling van het gebied zoals het in 2002 was bedoeld in het Landschapsbeheerplan.

DEKA Tuin Vlaamseweg, oktober 2015

DEKA Tuin kreeg onlangs een omgevingsvergunning onder meer voor een dennenboomkwekerij.

Iedere Haarlemmer in de Zuid-West-hoek kent de kassen van de DEKA Tuin aan de Vlaamseweg.
In 2010 werd het tuincentrum aangekocht door Deka Tuin en de oude kassen vervangen door de huidige. Bij de aanleg is er een aantal zaken niet volgens de bestaande regelgeving gerealiseerd. Daartegen maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar. Het ging onder meer over het dempen van een sloot, aanleg van parkeerplaatsen op agrarische grond en te hoge bebouwing.

De bezwaren van SWTH hebben langdurig op de bureau’s van verschillende gemeentelijke afdelingen rondgezworven en ons burger-geduld werd ernstig op de proef gesteld. Uiteindelijk zijn er in 2014 onder leiding van Wethouder E. Cassee met DEKA Tuin afspraken gemaakt om een aantal zaken in overeenstemming te brengen met het Bestemmingsplan. Het ging vooral om de (hoger dan 3 meter) lichtmasten aan de Noordzijde en (te ruim) aangebrachte verharding met Stelcon-platen.

De gemeente gaat er in de onlangs verleende vergunning van uit dat DEKA Tuin de afspraken van 2014 is nagekomen. Helaas is dat niet het geval als het gaat om de lichtmasten aan de noordzijde en aangebrachte verharding met Stelcon-platen. Uiteraard zal de SWTH de afdeling Handhaving hierover benaderen.

Rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied

Voor vrienden en belangstellenden organiseert de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied, meestal onder leiding van onze webmaster.
Hij vertelt boeiend over de historie van het gebied, de buitenplaatsen, hun vroegere bewoners en wat die her en der teweeg brachten.

We besteedden dit jaar aandacht aan de Stinzeplanten die in het voorjaar rijkelijk in het gebied groeien.

De IJzeren Eeuw en de Gouden Eeuw en de invloed die de bewoners van de buitenplaatsen hierop hadden, trokken in het late voorjaar en de zomer veel belangstelling.

In september zagen we hoe zanders, blekers, brouwers, tuinders en buitenplaatsbewoners het Westelijk Tuinbouwgebied gevormd hebben.

Interessant was de rondleiding over schuilkerken en godsdiensttwisten in het Westelijk Tuinbouwgebied, met als spectaculair hoogtepunt de beklimming van een van de torens van de nieuwe Bavo.
Na 272 treden zagen we met 45 vrienden en belangstellenden en een glas wijn in de hand de zon ondergaan over het Westelijk Tuinbouwgebied.
Daarna een rondleiding in het Kathedraal Museum onder leiding van de conservator. Het leverde veel enthousiaste reacties op.

In totaal hebben we dit jaar 165 vrienden en belangstellenden door het westelijk Tuinbouwgebied rondgeleid waaronder ook een speciale wandeling voor de Lionsclub Haarlem Spaarne.

In omliggende wijken zoals Bosch en Vaart en in het Het Zaeltje van Rosenhage gaven we in totaal vijf verschillende lezingen over het gebied.

Volgend voorjaar zullen weer de Stinzeplanten in het gebied aan de orde komen en verhalen over de historie van het gebied en zijn bewoners.

Laatste ontwikkelingen Elswoutshoek

Een korte samenvatting.

December 2012 maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar tegen de splitsing van het Landgoed Elswoutshoek en de voorgenomen bouw van een tweede huis.

Hoewel Elswoutshoek niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied ligt, vallen het Westelijk Tuinbouwgebied en Elswoutshoek beiden binnen de Ecologische Hoofdstructuur, (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland). Die structuur is ervoor om de ecologische samenhang tussen gebieden te handhaven en te verbeteren. De bouw van een tweede huis zal een belemmering vormen voor deze samenhang.

Elswoutshoek is landelijk gebied, ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland en is een Natura 2000 gebied. De plannen van de eigenaren staan haaks op Provinciale verordeningen, op de structuurvisie en het recente bestemmingsplan van Bloemendaal zelf.

Het landgoed is inmiddels opgesplitst in twee percelen, van revitalisering is nog nauwelijks sprake.

Inmiddels heeft dit dossier een ravage aangericht in de Bloemendaalse raad, zoals de afgelopen jaren te lezen was in diverse nieuwsmedia. De eigenaren kwamen hierin veelvuldig aan het woord over het onrecht hen aangedaan. Hierbij werd steevast voorbij gegaan aan het feit dat er op hun landgoed niet gebouw mag worden volgens bovengenoemde plannen, visies en verordeningen. Dat de gemeente Bloemendaal daar vanaf het begin niet duidelijk over is geweest en steken heeft laten vallen staat buiten kijf.

Na een time out, voor het zomerreces ingesteld door wethouder Jur Botter (D66), besloot het college in september dat het niet mee wil werken aan een bouwvergunning voor een tweede huis op het landgoed Elswoutshoek. D66 is inmiddels uit het college gestapt.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem gaat ervan uit dat het college van Bloemendaal uiteindelijk recht zal doen aan datgene wat is vastgelegd in Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, Provinciale verordeningen en het Bestemmingsplan van de gemeente Bloemendaal.

Mag ik mij even voorstellen?

Wim Gerlagh, 66 jaar, politicoloog en – sinds jongstleden september – uw nieuwe voorzitter.

Ik woon in het centrum van Haarlem en heb in de volkshuisvesting, in de financiële wereld en in het hoger onderwijs gewerkt.

In Amsterdam, mijn vorige woonplaats, heb ik mij bestuurlijk ingezet voor het behoud van monumentwaardige gebouwen en stadgezichten.

In Haarlem was zoiets er nog niet van gekomen. Leuk daarom dat Paul Marselje mij na mijn pensionering polste voor een bestuursfunctie bij SWTH.

Ik trof daar een club enthousiaste mensen aan, die al 20 strijden tegen de verrommeling van dit kwetsbare gebied en voor behoud van het open karakter ervan.
Ik steun hen hierin graag en hoop in de komende jaren met de stichting, en met omwonenden, eigenaren, gebruikers en overheden de basis te leggen voor een duurzame ontwikkeling van wat ik zelf altijd “De Tuin van Haarlem” noem.

Nieuwsbrief nr.1 2015

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • Onze rondleidingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • Wat speelt er in het Westelijk Tuinbouwgebied?
 • Plannen voor ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De steun van onze vrienden.
 • Voorbereidingen voor de viering van het 20 jarig bestaan van de stichting.
 • En….. de plaatsing van de winnende foto!

Lees de nieuwsbrief.

Afscheid voorzitter John Veltman

John Veltman heeft na 4 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Met pijn in het hart vond hij het tijd worden het stokje aan een jonger iemand over te dragen.

John heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze stichting en voor het Westelijk Tuinbouwgebied, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter.

Mede dank zij hem zijn we een professionele vrijwilligersgroep geworden die onder zijn leiding goede contacten heeft opgebouwd met gemeente en ambtenaren, met een aantal tuinders en pachters in het gebied, met wijkraden en milieu organisaties.

De noodzaak om niet alleen ongewenste ontwikkelingen tegen te houden maar ook gewenste ontwikkelingen in gang te zetten heeft door zijn inzet geresulteerd in een inventarisatie hoe dit aan te pakken.

Dankzij John kreeg ook de vriendenclub echt gestalte. Deze inzet resulteerde in ruim 450 vrienden die onze doelstelling, het groen en open houden van het het Westelijk Tuinbouwgebied, ondersteunen.

We hebben John in het zonnetje gezet en met begrip en enige weemoed afscheid van hem genomen.

Als dank voor al zijn goede werken kreeg hij een ticket voor het Geschiedenisfestival. Ook Leendert Meesz, schepen van Overveen, keerde terug uit het verleden om hem te bedanken voor zijn inzet voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

We zullen John missen, maar gelukkig heeft hij een enthousiast opvolger, Wim Gerlagh.

In memoriam Piet Kelder

Piet Kelder, de nestor van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleed op 29 april 2015, op zijn 93e verjaardag. Piet was in 1996 mede-oprichter van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied.

Hoewel hij de laatste jaren niet meer deel kon nemen aan onze vergaderingen, bleef hij steeds meedenken over de uitvoering van plannen voor het gebied.

Vanaf het midden van de jaren ’80 werkte Piet in talloze commissies voor het ontwikkelen van het Westelijk Tuinbouwgebied en was hij mede-verantwoordelijk voor het ontwerp voor het Stadsnatuurpark.

Met Piet verliezen wij een groot inspirator, een gedreven medestander en een beminnelijk mens.

We zullen hem vooral gedenken door zijn werk voor het gebied voort te zetten.

Het bruggetje over de Marcelisvaart, ter hoogte van het Koeienpaadje, noemen wij altijd het “Piet Kelder-bruggetje”.

Kansen en bedreigingen WTG

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied formuleert kansen en bedreigingen WTG

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand wordt in 2017 herzien. Ter voorbereiding analyseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem de sterke en zwakke punten van het Westelijk Tuinbouwgebied en de kansen en bedreigingen.

De analyse is onderdeel van onze plannen met het gebied waarover wij in gesprek zijn met de gemeente.

SWOT-analyse Westelijk Tuinbouwgebied

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied SWTH formuleert kansen en bedreigingen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een oppervlak van circa 90 hectare en is in eigendom en gebruik bij vele eigenaren en pachters.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem werkt samen met de gemeente Haarlem aan de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van dat van 2007. Als voorbereiding daarop inventariseerde de SWTH door middel van een SWOT-analyse de sterke en zwakke kanten van het Westelijk Tuinbouwgebied.

Enkele belangrijke conclusies uit deze analyse zijn:

Sterke punten:

 • Open karakter.
 • Deels nog in gebruik voor teelt van tuinbouwgewassen; voornamelijk bloemen, deels als weiland voor beweiding van paarden en als hooiland.
 • Deels in gebruik als biologisch-dynamische stadstuinderij.
 • Deels opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur EHS.
 • Aantrekkelijk gebied voor passanten/recreatief medegebruik.

Zwakke punten:

 • Gebruik van bollenschuren voor tennis, gebruik van kassen voor opslag van caravans.
 • Braakliggende voormalige tuinbouwpercelen zonder passende herbestemming.
 • Gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op tuinbouw en weilandpercelen.
 • Gebied is zeer beperkt toegankelijk voor recreatief medegebruik.

Kansen:

 • Herstellen padenstructuur voor recreatief medegebruik.
 • Meerdere percelen opnemen in de EHS.
 • Delen ontwikkelen voor natuurbestemming, onder andere het deelgebied Zuid).
 • Uitvoering plan Stadsnatuurpark (ligt klaar).
 • Uitbreiding van biologische tuinbouw.

Bedreigingen:

 • Verrommeling van het gebied door wegvallen van economisch perspectief voor de uitoefening van tuinbouw.
 • Bouwplannen van ontwikkelaars.

Het Westelijk Tuinbouwgebied en de IJzeren Eeuw

Een handvol hoofdpersonen uit de IJzeren Eeuw woonde op de landgoederen en buitenplaatsen rond het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied organiseerde op 20 mei een wandeling met een boeiende uiteenzetting over de bewoners van de buitenplaatsen en hun bemoeienissen met de IJzeren Eeuw.

De belangstelling was groot. Circa 23 vrienden en belangstellenden meldden zich bij de poort van Elswout.

Aan de orde kwam: de rol van de buitenplaatsers in De Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handelsmaatschappij, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de wapen- en slavenhandel en hun invloed op ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De invloed van de vroegere bewoners van de buitenplaatsen op het gebied zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar.

SWTH bij Commissie Ontwikkeling over houtzagerij Teeuwen

Tijdens de zitting van de Raadscommissie Ontwikkeling van 29 januari 2015 stelde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem de Commissie op de hoogte van onze grote zorgen over het voornemen van de gemeente Haarlem om een houtzagerij in het Duinvlietsbos toe te staan. In november 2014 diende de Stichting al zienswijze in.

De PvdA wil graag een brief van de wethouder ontvangen waarin wordt gemeld hoe het er voor staat met handhaving in het gebied.

Het CDA is van mening dat -als er een handhavingsverzoek komt- de gemeente moet reageren.

Paula Warmerdam meldt, dat er niet altijd actie wordt ondernomen.

Tennispark Duinvliet

Standpunt Stichting Westelijk Tuinbouwgebied over Tennispark Duinvliet: Geen bebouwing!

Eind 2014 is de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) globaal in kennis gesteld van een plan voor woningbouw op het tennispark Duinvliet. De stichting heeft toen gemeld daar op voorhand niet tegen te zijn, maar pas een standpunt in te nemen als de plannen verder uitgewerkt zijn. Wat hierbij meewoog is dat de SWTH ook niet gelukkig is met de huidige situatie rond het tennispark: lichtvervuiling/hinder en een groot oppervlak grondverharding. Inmiddels dwingen de ontwikkelingen de stichting tot een aanscherping van haar standpunt.

Op het tennispark Duinvliet is het bestemmingsplan Ramplaankwartier van toepassing. De stem van de wijkraad is dus van gewicht. Het westelijk tuinbouwgebied heeft een eigen bestemmingsplan, maar de stichting is van mening dat wat zich afspeelt aan de randen van dit tuinbouwgebied van invloed is op de eigenheid van het gebied (openheid, flora en fauna, waterhuishouding, verkeersbewegingen en milieu).

Sinds haar oprichting in de 90er jaren pleit de SWTH voor een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied met behoud van landschappelijke, cultuur- en natuurhistorische waarden. Negatieve invloeden op dit gebied moeten worden voorkomen. Bebouwing van het terrein van dit tennispark zal deze negatieve invloeden vergroten. De noodzakelijke bufferfunctie van de zone rond het natuurgebied van Elswout en het Westelijk Tuinbouwgebied zal daardoor worden aangetast.
Daarom wijst het bestuur van de SWTH de voorgenomen bebouwing van het tennispark Duinvliet af.

Maart 2015

J.J.M Veltman, voorzitter Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem