Rondleiding wijkraden Westelijk Tuinbouwgebied

Op 10 oktober 2014 organiseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor leden van wijkraden uit de directe omgeving.De belangstelling kwam deze keer van wijkraadsleden uit Oosterduin en Ramplaan.

Onze rondleider illustreerde de historie van het gebied en het belang ervan voor het Haarlem van vandaag aan de hand van spannende en vermakelijke anekdotes.

De invloed van Haarlemse bouwers en brouwers, Amsterdamse burgemeesters en bankiers, het Westelijk Tuinbouwgebied in oorlog, wapen- en slavenhandelaren, tankgrachten en de mogelijkheden voor natuurherstel kwam allemaal aan bod.

De wijkraden hadden veel interesse in de recente ontwikkelingen in het gebied.

De plannen die de stichting samen met de gemeente Haarlem ontwikkelt, vonden veel bijval in het gezelschap.

De middag werd afgesloten met de constatering dat het gebied in veel opzichten bijzonder waardevol is voor Haarlem en de Haarlemmers en dat er nog veel water door het Spaarne moet vloeien voordat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied opgeheven kan worden.

Nieuwsbrief nr.2 2014

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • Onze rondleidingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De verantwoording van het financiële beleid van de stichting.
 • De vriendenwerving, halen we 400 vrienden?
 • Onze zoektocht naar vervanging voor onze penningmeester en voorzitter.
 • En….. de plaatsing van de winnende foto!

Lees de Nieuwsbrief.

Feest Ramplaankwartier, ook voor swth!

Op 20 september was het weer wijkfeest in het Ramplaankwartier.

Het is traditie dat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem op die dag de feestgangers informeert in een marktkraam.

Dankzij het schitterende weer was het een gezellige drukte en aan het eind van die dag telde de stichting 14 nieuwe vrienden!

Rondleiding ambtenaren

Rondleiding in het Westelijk Tuinbouwgebied voor ambtenaren, 2 juli 2014

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem organiseerde dit jaar weer verschillende rondleidingen voor vrienden en belangstellenden. Op 2 juli voor politici en ambtenaren.

Door het mooie weer kon iedereen genieten van de prachtige omgeving en het uitzicht over het gebied. De aanwezigen kregen uitleg over de betekenis van het gebied: de bufferfunctie die het heeft, de openheid, het schone water en dientengevolge waardevolle flora en fauna. De rondleider schetste de cultuur-historische waarden van het gebied en hield een pleidooi voor een meer milieuvriendelijk beheer van het weiland ten oosten van het Koeienpaadje. Als voorbeeld noemde hij de kansen die gecreëerd kunnen worden voor akkervogels.

De afsluiting van wandelpaden door eigenaren kwam aan de orde. Niet iedereen bleek hiermee bekend.

Er werd gesproken over een mogelijke voortzetting van de houtzagerij in het Duinvlietbos. Dit is een voorbeeld van een situatie die niet overeenkomt met het Bestemmingsplan. De stichting protesteert hier al jaren tegen.

De stichting wil – in overleg met gemeente en eigenaren in het gebied – onderzoeken of de ‘recreatieve nevenfunctie’ uit het Landschapsbeheerplan beter gestalte kan krijgen. Onze aandacht gaat vooral uit naar het weer openstellen van wandelpaden.

We hopen uiteraard dat mede door deze rondleiding de belangstelling en waardering voor het Westelijk Tuinbouwgebied blijft leven onder politici en ambtenaren.

Bankje Duinvlietbos

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied onthult bankje in het Duinvlietbos

Met het ‘Steuntje-in-de-rug’ van de Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij Univé kan de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem voor haar vrienden een bankje plaatsen in het Duinvlietbos.

Op de kruising van twee paden in het bos, waar wandelaars elkaar ontmoeten en tijd hebben voor een praatje. Bij uitstek een geschikte plaats om te genieten van de rust in dit prachtige gebied of om uit te rusten na een wandeling.

Woensdag 16 april hebben wij het bankje ingedronken, met vertegenwoordigers van Univé, Staatsbosbeheer, onze stichting en enkele vrienden. Het was een genoeglijke bijeenkomst.

Het plaatje op de rugleuning geeft informatie over de sponsor en de stichting. Een QR code op dat plaatje leidt smartphone-gebruikers rechtstreeks naar de website van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied.

Wij verwachten dat natuurliefhebbers veelvuldig gebruik maken van de mogelijkheid hier te genieten van de natuur.

Nieuwsbrief nr.1 2014.

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • informatie over rondleidingen in het gebied
 • plaatsen van een bankje in het Duinvlietsbos
 • informatie over plannen voor ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied
 • de aanwas van vrienden die onze stichting van harte ondersteunen

Lees de nieuwsbrief.

 

Elswoutshoek, aantasting ecologische hoofdstructuur

Omwonenden maken zich grote zorgen over de bouw van twee woningen, een schuur en infrastructuur op het landgoed Elswoutshoek. Zij zijn van mening dat deze bouw de hoog gekwalificeerde natuur en het landschap van het landgoed Elswoutshoek en de omgeving ervan ernstig zal aantasten.

Gemeente Bloemendaal

Niet alleen de omwonenden, ook de Gemeente Bloemendaal heeft twijfels en wijst de plannen af. De gebroeders Slewe verwijten de gemeente tegenwerking. Klik voor een samenvatting van de raadsdiscussie over de voortgang vergunningsaanvraag Elswoutshoek. Om de vastgelopen besluitvorming rond het dossier Elswoutshoek vlot te trekken heeft de gemeente Bloemendaal een procesmanager aangezocht.

Rapport Schuttenbeld

Mevrouw M. Schuttenbeld van bureau Ruimtewerk heeft hiertoe een overall visie [document verwijderd door de gemeente Bloemendaal] geschreven om ‘het proces rondom de ontstane problematiek te bewegen richting mogelijkheden voor oplossingen’.

PvdA, CDA en Groen-Links

Het begint met een amendement van de PvdA, CDA en Groen-Links om het bestemmingsplan Landelijk gebied te herzien voor de bouw van een woning op Landgoed Elswoutshoek [pdf].

Groen-Links

Kruiswijk van Groen-Links is voor een tweede woning.

VVD

De http://www.vvdbloemendaal.nl/actueel_12463/45181/” title=”Elswoutshoek, VVD Bloemendaal over het landgoed”>VVD [link bestaat niet meer] heeft andere ideeën over Elswoutshoek.

Provincie Noord Holland

De Provincie Noord Holland schrijft in een brief aan de Gemeente Bloemendaal over de bouw op Elswoutshoek [pdf]:

 • Elswoutshoek is landelijk gebied, ligt binnen de ecologische hoofdstructuur en is een aardkundig monument,
 • nut en noodzaak van de bouw niet is aangetoond,
 • een particuliere woning binnen de ecologische hoofdstructuur is geen groot maatschappelijk belang.
Statenvragen ir. H.W. Struben

Op 26 november stelde ir. H.W. Struben, lid Provinciale Staten van N-H, kritische vragen over de bouwplannen op landgoed Elswoutshoek en over de betrokkenheid van gedeputeerde Talsma bij de plannen van de gebroeders Slewe.

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland stuurde zowel een brief als een zienswijze naar de gemeente Bloemendaal.

De brief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland aan de gemeente Bloemendaal legt de slachtofferrol waarin de broers Slewe zich manoeuvreren en de onzinnigheid van hun argumenten feilloos bloot. Verder geeft de brief een goede samenvatting van het natuurbelang dat met landgoederen in en rond Bloemendaal in het algemeen en met Elswoutshoek in het bijzonder beschermd moet worden. De aanbeveling zou de gemeente ter harte kunnen nemen.

In de bijlage bij hun zienswijze toetst de Vogelwerkgroep de bouwplannen aan provinciaal beleid.

Ons Bloemendaal

In het zomernummer van Ons Bloemendaal schrijft Roel van Aalderen twee pagina’s over de nieuwbouw op Elswoutshoek [pdf] en sluit af met een standpunt:

Getoetst aan het bestemmingsplan, de landelijke regelingen en gezien de beperkte onderbouwing van de gehanteerde economische argumenten zijn wij van mening dat splitsing van Elswoutshoek in twee afzonderlijke delen en toevoeging van een tweede woning zoals voorgesteld ongewenst is omdat daardoor de historische eenheid van de buitenplaats door verdere versnippering wordt aangetast.

Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied

Hoewel Elswoutshoek niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied ligt, liggen het Westelijk Tuinbouwgebied en Elswoutshoek allebei binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Die structuur is ervoor om Ecologische samenhang tussen gebieden te handhaven en te verbeteren. De bouw op Elswoutshoek verbetert de ecologische structuur niet. De Werkgroep deelt de zorgen van de bezorgde buurtbewoners en schreef aan de gemeenteraad van Bloemendaal.

De Werkgroep ziet bij de Bloemendaalse Raad dezelfde politieke onbetrouwbaarheid als in Haarlem, wel een bestemmingsplan maken met natuurbescherming en vervolgens wijzigen ten koste van natuur.

Gezamenlijke standpunt

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, de Stichting Ons Bloemendaal en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland trekken samen op tegen de voorgenomen nieuwbouw op landgoed Elswoutshoek. In een gezamenlijk brief aan de Bloemendaalse gemeenteraad uiten zij hun bezorgdheid over de plannen van de eigenaren met dit landgoed. Deze plannen staan haaks op Provinciale verordeningen en op de structuurvisie en het recente bestemmingsplan van Bloemendaal zelf. Zij vrezen precedentwerking als de bouw van de villa, nota bene in de Ecologische Hoofdstructuur, wordt goedgekeurd.

Omwonenden

Verontruste omwonenden sturen een brief naar gemeenteraadsleden van de Gemeente Bloemendaal. In het Weekblad Zuid Kennemerland halen de raadsleden tendentieus en fel uit naar de briefschrijvers. Hebben die soms een overgevoelige snaar geraakt?

De briefschrijvers reageren daar weer op met een brief aan de gemeenteraadsleden [pdf].

De verontruste omwonenden schrijven hun zorgen over Elswoutshoek in een brief [pdf] aan de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied.

Wijkraad Ramplaankwartier

Elswoutshoek ligt niet binnen het Ramplaankwartier, om die reden besteedt de Wijkraad Ramplaankwartier hier geen aandacht aan.

Najaarsactie: word vriend!

Ook dit najaar bezorgen we in de wijken rond het Westelijk Tuinbouwgebied huis aan huis onze nieuwe flyer met informatie over het gebied EN de oproep om vriend te worden.

Bij de samenwerking met plaatselijke en provinciale overheden is het erg belangrijk dat we over een ruime achterban beschikken. Uw vriendschap en dus: uw stem voor het groen en open Westelijk Tuinbouwgebied telt mee!

Op dit moment zijn er zo’n 300 betalende vrienden (elke vriend betaalt slechts een tientje per jaar) en dit jaar gaan we voor de 500!! We hopen dat u meedoet door vriend te worden.

Was u al vriend…?? Beschouw dan deze oproep als uitnodiging om de mooie plaatjes van de flyer te bekijken.

Een goed plan met nieuwe kansen

De Gemeente Haarlem stelde in 2002 het Landschapsbeheerplan (link) voor het Westelijk Tuinbouwgebied vast. Staatssecretaris Bleker bezuinigde vervolgens zo fors op natuur dat die plannen slechts voor een heel klein deel werden gerealiseerd.

Wethouder Lukas Mulder wil samen met de Provincie en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied het Landschapsbeheerplan nieuw leven inblazen.

Dit biedt kansen om het open karakter van het gebied te versterken, recreatief medegebruik mogelijk te maken en de natuurwaarden verder te ontwikkelen.
Al deze punten staan in de ‘Agenda Groen’ van de Provincie Noord-Holland en in het ‘Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand’.

Dit kan als de provincie het Tuinbouwgebied weer in de Ecologische Hoofdstructuur opneemt.

De stichting kijkt uit naar de samenwerking met Provincie en gemeente Haarlem om deze plannen voor het Westelijk Tuinbouwgebied te realiseren.

‘Steuntje in de Rug’ voor Westelijk Tuinbouwgebied

De ledenraad van Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij Univé ondersteunt projecten met een ‘Steuntje in de Rug’.

Met een Steuntje in de Rug steunt Univé elk jaar drie projecten in Haarlem die een steuntje in de rug voor een goed doel goed kunnen gebruiken.

De Ledenraad nomineerde de stichting ‘Herstel Hildebrand Monument’, de voetbalvereniging ‘Zwanenburg’ en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied voor de prijzen.
De SWTH hoorde tot haar vreugde dat zij de eerste prijs, 3000 Euro, gewonnen heeft!

Donderdag 13 februari werden de prijzen tijdens een feestelijke receptie door Univé uitgereikt.

Wat doen we met het Steuntje?

We willen samen met Staatsbosbeheer een mooi bankje (met een mooie rugleuning!) in het Duinvlietsbos plaatsen voor onze Vrienden en voor mensen die houden van natuur.
Een bankje om te genieten van rust in dit prachtige wandelbos met zijn rijke historie of om uit te rusten na een wandeling door het gebied.

Wij willen de oude padenstructuur in het Westelijk Tuinbouwgebied weer openstellen voor gebruik.

Wij danken Univé hartelijk voor hun Steuntje aan onze stichting.