Keizerskroon geen feestlocatie

Op 16 oktober 2013 deed de Raad van State uitspraak in de zaak van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem versus de Fablo Tennishal van de firma Thoolen. Het ging over twee aspecten:

 1. Hoe lang mag er getennist worden in de bollenhal?
 2. Mag een zelfstandige horecavoorziening in het Westelijk Tuinbouwgebied?
 1. De Raad van State stelde Thoolen in het gelijk, de tennishal mag langer open blijven.
 2. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem had bezwaar gemaakt tegen een zelfstandige horecavoorziening terwijl de bestemming “Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden” is.

De Raad van State stelde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in het gelijk en bevestigde dat de zelfstandige horeca in de bloembollenloods in strijd is met het bestemmingsplan. De Raad droeg de gemeente Haarlem op om handhavend op te treden.

De Stichting is blij met deze uitspraak. Wel vinden we het jammer dat een perceel in een agrarisch gebied een groot deel van het jaar gebruikt mag worden voor niet-agrarische activiteiten zoals tennissen.

De Stichting voert niet graag gerechtelijke procedures maar wil liever, samen met de eigenaren, werken aan een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.

Thoolen maakt paden ontoegankelijk

U heeft het vast en zeker gemerkt: de firma Thoolen maakt sinds een aantal jaren van ouds bewandelbare paden in het Westelijk Tuinbouwgebied ontoegankelijk.

U weet misschien ook dat volgens het Bestemmingsplan: “gestreefd zal worden naar recreatief medegebruik”. De gemeente Haarlem wil blijkbaar dat wandelaars kunnen wandelen in het gebied.
Thoolen doet precies het omgekeerde en belet met grote hekken en borden “Verboden Toegang” wandelaars te wandelen.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied protesteert al jaren tegen deze afsluitingen.

We willen aantonen dat de paden al dertig jaar publiek toegankelijk waren en dat zij daarom niet door een eigenaar mogen worden afgesloten.

Stuur foto’s met locatie en datum of meld u aan voor een interview, want ook dat kan helpen!

Sassen verliest beroep Raad van State

Sassen vond dat de gemeenteraad van Haarlem in het bestemmingsplan ten onrechte geen mogelijkheid voor een bedrijfswoning heeft opgenomen. Het beroep werd afgewezen omdat het perceel is

[…] bestemd ten behoeve van een hoveniersbedrijf en voor het hobbymatig houden van paarden. Dit betreft geen (volwaardige) agrarische activiteiten.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is blij met deze uitspraak. Het voorkomt verdere verdichting van het gebied. De stichting is van mening dat het gebied open moet blijven.

Hoe zeker van je zaak kun je zijn?

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied maakte bezwaar tegen een tweede, grote loods bij de firma Verschoor. Deze loods verdicht het middengebied van het Westelijk Tuinbouwgebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven.
Verschoor zegt de loods nodig te hebben voor verwerking van bloemen en planten die hij deels van buiten het Westelijk Tuinbouwgebied aanvoert.
De Stichting pleit voor verwerking op de plaats van herkomst.

De commissie Beroep-en-Bezwaarschriften heeft nog geen uitspraak gedaan. Toch is Verschoor al met heien begonnen. Waarom loopt Verschoor vooruit op de uitspraak? Is hij zeker van zijn zaak door de reactie van de voorzitter van deze commissie, die bij ons de indruk wekte ondernemers te bevoordelen?

Nieuwsbrief nummer 2, 2013

Onze nieuwsbrief bevat onder andere:

 • Rondleidingen door het gebied
 • Nieuws over de historische boerderij Elswout
 • Zitting Raad van State over tennishal Fablo
 • De Nieuwe Akker, de biologsch-dynamische tuin in het Westelijk Tuinbouwgebied
 • Met de gemeente nieuwe plannen maken voor het gebied
 • Op naar 300 vrienden!

Lees de nieuwsbrief! [pdf]

Stichting vecht voor Tuinbouwgebied

Stichting vecht voor Tuinbouwgebied Interview over een uniek gebied

Wat weet u over het Westelijk Tuinbouwgebied?

Bewoners van Haarlem en omstreken maken graag een ommetje door het gebied, picknicken in Elswout, genieten op een terrasje van het uitzicht of joggen er fanatiek.

Toch weten weinig mensen iets over de achtergrond van het gebied of over de gevaren die het gebied nog steeds bedreigen.

Ruud Vader, journalist van het Weekblad Kennemerland Zuid, verdiepte zich in achtergrond en doelstelling van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en schreef een indringend artikel[pdf].

De stichting verwacht dat dit artikel de interesse van de lezers voor dit gebied wekt en dat de lezers zich aanmelden voor een rondleiding door het gebied. En dat die lezers, eenmaal overtuigd van de unieke schoonheid van het gebied, zich melden als vrijwilliger om de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied te ondersteunen.

Fablo-winter duurt acht maanden!

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand vereist dat de activiteiten in het Westelijk Tuinbouwgebied “agrarische activiteiten met landschappelijk waarden” moeten zijn.

Tennis is geen “agrarische activiteit”.

Toch mag tennis tijdens het “winterseizoen” in de Fablo-hal, de bollenschuur van Thoolen. Volgens de gemeente loopt het “winterseizoen” van 1 oktober tot 1 april.

Volgens Thoolen houdt het winterseizoen pas op als er bollen binnenkomen maar dan duurt de winter volgens Thoolen minstens acht maanden!
Thoolen exploiteert het partycentrum “De Keizerskroon” in de bollenschuur terwijl partyen evenmin een “agrarische activiteit” is. Volgens de gemeente mag dat als ondergeschikte horeca-activiteit tijdens het tennisseizoen.

Op overtreding staat een dwangsom van 10.000.= Euro met een maximum van 70.000.= Euro. De gemeente treedt handhavend op.
Thoolen ging in beroep, de gemeente had de indruk gewekt dat het mocht.

De rechtbank gaf Thoolen gelijk en Thoolen rekt het “winterseizoen” op van 1 oktober tot 1 juni.

De stichting stelt beroep in bij de Raad van State. Uitspraak volgt mogelijk medio september.

Zie bijgaand verslag van het Haarlems Dagblad over deze zitting.

Houtmanpad wint beroep Raad van State

Het college van B&W verleende een omgevingsvergunning aan de gemeente Haarlem voor het (ver)bouwen van vijf bruggen en het kappen van zeven bomen op het perceel nabij Houtmanpad nummer 1 te Haarlem.
De Stichting Houtmanpad stelde beroep in.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • verklaart het hoger beroep gegrond;
 • vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem;
 • veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Haarlem tot vergoeding van de proceskosten van de Stichting Houtmanpad;
 • gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting Stichting Behoud Houtmanpad e.o. het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 776,00 (zegge: zevenhonderdzesenzeventig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

De volledige uitspraak van de Raad van State.

Hotel-restaurant-biertuin Boerderij Elswout gaat niet door

Aanvraag bestemmingsplanontheffing Horeca-onderneming Boerderij Elswout ingetrokken.

De boerderij van Elswout behoudt haar agrarische bestemming, blijkt uit de reactie van de gemeente Bloemendaal op de ingediende zienswijzen over het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Bloemendaal.

De aanvraag voor een bestemmingsplanontheffing om hier een hotel-restaurant-biertuin te vestigen is ingetrokken. Mogelijk hebben de ingediende zienswijzen, waaronder die van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, toch indruk gemaakt. De stichting is blij dat de boerderij weer gebruikt gaat worden als pension-stalling.

Burgeropstand voor houtopstand

Haarlemse burgers in opstand tegen de nieuwe Verordening Bomen en Houtopstand

Haarlemse burgers kwamen massaal in opstand bij de Commissie beheer, Wethouder Van Doorn trekt Verordening al vóór de mondelinge behandeling terug.

De felle kritiek met opmerkingen als: “Een on-demokratische werkwijze”, “een inhoudelijke zwakke onderbouwing”, “zonder kapvergunning geen bezwaarmogelijkheid” van Stichting Behoud Houtmanpad, de Haarlemse bomenwachters, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de omwonenden van de Bakenessergracht was voor wethouder Van Doorn voldoende om de nota ter plekke in te trekken. Hij gaat eerst in gesprek met de Haarlemse-bomenwachters voor hij een nieuwe regeling indient.

Voor de raadsleden een geheel nieuwe ervaring: “Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt!”

De raadsleden hebben wel meegemaakt dat wethouder Van Doorn stelselmatig maling heeft aan bewoners. Dat Van Doorn zich iets zal aantrekken van de gebeurtenissen valt ernstig te betwijfelen.

Wethouder Van Doorn stapt op

Wethouder Van Doorn is afgetreden. Hij had een zeer grote invloed op de ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Hij was verantwoordelijk voor het Ecologisch Beleidsplan, Haarlemse Stadstuinbouw, Houtmanpad, ontwikkeling, wijkraden, wijkcontracten, groen, natuur en landschap, bodem, stedelijk groen en landschap, lid Contactoverleg Nationaal Park Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Groen en Water Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland.

Onzekere tijden breken aan.

Toekomstig hotel-restaurant-brasserie

Toekomstig hotel-restaurant-brasserie boerderij Elswout bedreigt EHS

Na de dreiging van nieuwbouw in de Ecologische Hoofdstructuur op Elswoutshoek, verkwanselt de gemeente Bloemendaal weer een rijksmonument in de EHS.

In de herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de Gemeente Bloemendaal verandert de boerderij van Elswout in een hotel met restaurant, brasserie, wijn- en biertuin. Het is een rijksmonument. Er komt nog een parkeerterrein van maar liefst 2100 m2! Dat betekent een enorme toename van de verkeersbewegingen en een veel grotere uitstoot van CO2 in een uniek natuurgebied. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied protesteert in haar zienswijze Hotel in Boerderij Elswout [pdf] tegen deze wijziging.

Marcelisvaartpad afgesloten

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem betreurt het zeer dat het Marcelisvaartpad vanaf 2010 door de pachter voor een groot deel is afgesloten voor wandelaars.

De gemeente Haarlem zegt niets te kunnen ondernemen, omdat het pad particulier eigendom is.

Volgens de afdeling Vastgoed is het een openbaar pad, omdat het al 20-30 jaar niet afgesloten is geweest (wegen-verkeerswet). In het Bestemmingsplan Binnenduinrand staat dat de gemeente het Westelijk Tuinbouwgebied beter toegankelijk wil maken door recreatieve verbindingen. Het afsluiten van bestaande paden is daarmee in tegenspraak.

Op dit moment lijkt het erop dat de SWTH weinig medestanders kan vinden die tijd en menskracht willen steken in verder onderzoek. Wij zijn van mening dat dit onderzoek er zeker moet komen.

Daarom: bij dezen een oproep:

Wilt u ons helpen bij dit onderzoek, heeft u oude foto’s van het open Marcelisvaartpad (ook het gedeelte tot aan de Randweg!), laat het ons weten via het secretariaat. Alvast dank voor uw hulp!

Bomenkap

Bomenkap en bouw bij Het Wapen van Kennemerland

Eind vorig jaar zijn aan de zuidoostkant van Het Wapen van Kennemerland bomen gekapt en niet veel later verrezen er een nieuwe gebouwtje en een schutting.

Omdat wij geen meldingen van vergunningen hebben gezien en omdat door het nieuwe gebouw de zichtlijn op Haarlem nog verder verstoord wordt, hebben wij contact opgenomen met de afdeling Handhaving. Tot nu toe ziet de afdeling Handhaving geen reden om in te grijpen. Zo gauw we meer weten, publiceren wij dat uiteraard.