Demonstratie Houtmanpad

Stichting Behoud Houtmanpad demonstreerde op 18 november 2012 tegen de gemeentelijke plannen met het Houtmanpad. Zij hing zwarte linten aan de bomen die gekapt gaan worden.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied steunt dit initiatief en benadrukt haar standpunt:

  1. Fietspad prima, maar niet zoals de gemeente het nu wil.
  2. Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft belangrijke natuur- en cultuurwaarden die volgens het Bestemmingsplan Binnenduinrand behouden moeten worden.
  3. Tot die natuurwaarden hoort het Houtmanpad met zijn karakteristieke bomen en hagen.

Lees meer over de demonstratie.

Hotel Elswout, bestemmingsplanontheffing

De eigenaar van de Oranjerie Elswout praat met Staatsbosbeheer over de exploitatie van de boerderij Elswout als hotel.

“De vestiging van een brasserie en hotel aan de Elswoutslaan 24 veroorzaakt dagelijks circa 200-300 extra verkeersbewegingen op de Elswoutslaan en de Zijweg, een toename circa 10 % in verkeersintensiteit.” Lees er meer over in het Principeverzoek bestemmingsplanontheffing hotel Elswout [pdf].

Haarlemse Handhaving? Wassen Neus!

Datum: 6 Maart 2012

TijdZaakZienswijze/bezwaarUitspraak Commissie Beroep en BezwaarToelichting
2012Duinvlietspad 7
(Her)bouw bijgebouw
Sinds 2010 aangekaart bij HandhavingIllegaal gebouwd
Bouwvergunning is gegeven.
Bezwaar wordt momenteel voorbereid. Gegevens in bouwvergunning stemmen niet overeen met werkelijke situatie.
2012Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Bouw verschillende gebouwen
Aangekaart bij Handhaving: gebouwen en containers staan er al jaren.Illegaal gebouwd
B en W zijn voornemens bouwvergunning te verlenen.
Zienswijze wordt momenteel voorbereid.
2011Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Ontheffing sluitingstijden horeca
Gebruik landbouwgrond voor horeca-activiteitenBesluit wordt gehandhaafd. Wel mogelijkheid tot handhaving gesuggereerdHandhaving legt in november 2011 "last onder dwangsom" op.
2010Blinkertpad 3
Beatrixschool
Uitbreiding
Verdichting
Fietspad wordt bijna onmogelijk, indien geen voorwaarden worden gesteld bij bouwvergunning.
Besluit wordt gehandhaafd.
2010Ontwerpbestemmingsplan Marcelisvaartpad 13In strijd met bestemmingsplan Binnenduinrand, precedentwerkingBesluit wordt gehandhaafd.Argumentatie Gemeente Haarlem geeft geen onderbouwing van dit postzegelbestemmingsplan.
2010Bouw Marcelisvaartpad 15bBebouwingsgrens overschredenBesluit wordt gehandhaafd.
2010Vlaamseweg 1
Aanlegvergunningen Dekatuin
Diverse strijdigheden met bestemmingsplan BinnenduinrandBestuursrechter vindt overleg gemeente, eigenaar en Stichting Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied gewenst. Overleg is geweest, resultaat onbekend.
2009Vlaamseweg 1
Bouw Deka Tuincentrum
Bestemming "agrarische doeleinden met landschappelijke waarden" wordt aangetastBesluit wordt gehandhaafd.
2009Marcelisvaartpad 13
Slopen potentieel monument
Marcelisvaartpad 13 staat op concept-lijst monumenten.
Aantasting ensemble-waarden. Nieuwbouw in strijd met Bestemmingsplan.
Besluit wordt gehandhaafd.
2007Houtmanpad 22
UK aan Zee
Verdichting, verkeersaantrekkende werkingBesluit wordt gehandhaafd.
2006Vlaamseweg 1
Dekatuin Vlaggenmasten/reclameborden
zonder vergunning geplaatst.
Vlaggenmasten/reclameborden en andere reclame in weiland bij Handhaving aangekaart. Ook welstandscommissie vroeg om handhaving.Dwangsom opgelegd.Dwangsom niet geïnd, volgens de afdeling Handhaving vanwege discussie over: "is het een bouwwerk of niet"
2004Duinvlietspad 9b
Vergunning "vernieuwen afdak"
Bezwaar tegen bouw wegens strijd met bestemmingsplan.Bezwaren worden gegrond verklaard, vergunning wordt niet verleend.Afdeling Handhaving onderneemt geen actie tegen de illegaal gebouwde loods.
2001Bouwplan achter Zijlweg 340Bezwaar in verband met procedure en strijdigheid met Bestemmingsplan, Streekplan Kennemerland en Landschapsbeheerplan.Besluit wordt gehandhaafd.
2000-
2011
Meerdere locaties, verspreid over hele Westelijk TuinbouwgebiedVanaf 2006 twee keer per jaar gesprek met de afdeling Handhaving Gemeente Haarlem.Regelmatig meldingen en documentatie door Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem van ontwikkelingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Vanaf 1997 tot 2000 is een 40-puntenlijst, de Inventarisatie Afwijkingen Bestemmingsplan, gemaakt door de werkgroep Ontloedering van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en ambtenaren van de gemeente Haarlem.
Deze lijst is rond 2001 met de gemeente besproken.

In maart 2003: in een gesprek van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied met de afdeling Handhaving/Milieu stelt de afdeling: “Er is onvoldoende mankracht om te handhaven.”

Vanaf 2006 – 2011 is er op regelmatige basis (twee keer per jaar) contact met afdeling Handhaving.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied informeert gemeente Haarlem steeds over ontwikkelingen in het gebied die strijdig zijn met het bestaande Bestemmingsplan.
In 2006 staat het Westelijk Tuinbouwgebied op de prioriteitenlijst van de gemeente Haarlem voor Handhaving.

 

Haarlem Laat je Horen!

Op zondag 18 november 2012 werd er een laatste demonstratie georganiseerd door de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. waarbij de Haarlemmers nogmaals de gemeente laten weten het NIET EENS te zijn met de plannen voor de aanleg van een asfalt fietspad langs het Houtmanpad.

Wie tegen het onnodig kappen van bomen en Elzenhakhoutstoven (die onder meer het pad zijn karakteristieke aanzicht geven), het vervangen, verlagen en aanleggen van fietsbruggen en het dempen van een deel van de Brouwersvaart is
kom zondag 18 november a.s. naar:

Houtmanpad 33, parkeerterrein tegen over de basisschool Focus
(begin van het Houtmanpad aan de stadskant)

Lees hier het verslag van de demonstratieve wandeling Behoud Houtmanpad.

Houtmankap

De gemeente kapt de oude populieren die dit stukje Houtmanpad zijn karakteristieke uitstraling geven. Hoezo, behoud van cultuurhistorische waarden?

Westelijk Tuinbouwgebied, rondleiding politici

Westelijk Tuinbouwgebied, rondleiding politici

12 juni 2012

Het Westelijk Tuinbouwgebied is de laatst overgebleven – grotendeels open – ruimte tussen de stad Haarlem en de landgoederen aan de Binnenduinrand. Het gebied kent kansen en bedreigingen. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied zet zich in om de kansen te vergroten en de bedreigingen te weren.

Dinsdag 12 juni hield de werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor Haarlemse gemeenteraadsleden en statenleden Provincie Noord Holland. Stadsdichter Sylvia Hubers las een voor deze gelegenheid geschreven gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied voor in het Duinvlietsbos.

De Werkgroep vroeg met deze rondleiding de aandacht van politici voor een van de laatste groene gebieden tussen Haarlem en de Binnenduinrand en vooral om de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van het gebied. De Werkgroep vertelde over de verschillende, zeldzame en beschermde plantensoorten die hier te vinden zijn zoals de Ratelaar, geoord Helmkruid en Zwanenbloem, vergeleek het gebied met andere projecten gericht op natuurontwikkeling zoals Mariëndal bij Den Helder en vertelde over het ontstaan van de diverse landgoederen in het gebied, de eigenaren van die landgoederen en hoe zij hun fortuin verdienden.

Het natuurgebied wordt bedreigd: een nieuw huis hier, een optrekje daar, een apart ‘bestemmingsplannetje’ om illegale bouwsels en overtredingen van het Bestemmingsplan 2007 te legaliseren. Achteraf legaliseren is immers eenvoudiger dan handhaven. De gemeente Haarlem ziet niet dat een opeenstapeling van ‘kleine’ ingrepen gezamenlijk grote gevolgen heeft voor de openheid en de natuurwaarden van het gebied. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied pleit bij de gemeente voor een coördinerend ambtenaar die een ‘over-all’ blik op het gebied houdt en die aanvragen in samenhang met de uitgangspunten van het Bestemmingsplan beoordeeld.

De rondleiding werd afgesloten op het terras van Het Wapen van Kennemerland waar met een drankje van het prachtige uitzicht op het gebied genoten werd.

Het Westelijk Tuinbouwgebied met zijn kansen en bedreigingen is weer onder de aandacht gebracht van de politiek, maar, zo merkte een van de statenleden op: “het afbraakbeleid van staatssecretaris Bleker zal tot ver in de toekomst negatieve gevolgen hebben, ook voor dit unieke gebied”.

Stadsdichter Sylvia Hubers leest gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied

Protest Fablo tennisser

We worden benaderd door mensen die onaangenaam verrast zijn door het feit dat in de Fablo tennishal niet na 1 april getennist mag worden.

Laten we daarover duidelijk zijn: zowel het tennissen na 1 april als de aanwezigheid van een zelfstandige horeca-onderneming zijn (al vele jaren) illegaal, want strijdig met het Bestemmingsplan Binnenduinrand. Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een agrarische bestemming waar dit soort niet-agrarische activiteiten verboden zijn.
Er mag getennist worden van 1 oktober tot 1 april. Dat is regel.

Als de eigenaar van de Fablo tennishal bewust de regels aan zijn laars lapt, dan is dat zijn risico. De eigenaar wist al sinds oktober 2011 dat de hal na 1 april niet meer voor tennissen gebruikt mag worden.

We begrijpen dat tennisliefhebbers (onwetend van deze achtergronden) zich gedupeerd voelen, maar meldt u zich niet bij ons. vraag de eigenaar van de Fablo tennishal om de brief van de afdeling gemeente Haarlem van 23 november 2011 en overtuig uzelf.

Gemeente handhaaft weer niet

Illegaal bouwen in het Westelijk Tuinbouwgebied? Geen probleem!

14 februari 2012

Op 19 september 2009 schreven wij aan de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem:
“En … daar was ineens een “chalet” in het Duinvlietbos, achter Duinvlietspad nr. 7.”
De afdeling Handhaving kon ons na enige tijd melden, dat er, zoals wij al hadden geconstateerd, géén bouwvergunning was afgegeven voor dit tweede huis.

Illegaal Chalet Duinvlietspad 7

In de Stadskrant van 9 februari 2012 valt te lezen: 11-0002618 Duinvlietspad 7, monument, legaliseren tuinhuis, ontheffing planologisch strijdig gebruik, verzonden 2 februari 2012.

Nog afgezien van de moeite, tijd en geld, die het tegenwoordig kost om inzage te krijgen in de verleende vergunningen, vallen wij weer eens van onze stoel:

Want … de toestemming om dit illegaal gebouwde huis (want een “tuinhuis” – dat eerder “berging” en “bijgebouw” heette – kunnen we dit toch echt niet noemen) te mogen laten staan is opnieuw een bewijs van de dubbele tong waarmee onze gemeentelijk overheid spreekt.

Bij een bezoek aan het Westelijk Tuinbouwgebied in 2010 spraken veel van de aanwezige politici hun verbazing uit over het feit dat “hier niet gehandhaafd wordt”.

En nu, februari 2012 krijgt de eigenaar die zonder vergunning en in strijd met het Bestemmingsplan Binnenduinrand voor zichzelf een extra woonruimte heeft gecreëerd, achteraf toestemming van de gemeente Haarlem.

In de vergunning kunnen wij niet één steekhoudend argument vinden, waarmee de gemeente haar zoveelste afwijking van het Bestemmingsplan Binnenduinrand motiveert.

Het is helaas een herhaling van zetten, want ook bij ons bezwaar tegen het nog te bouwen pand aan het Marcelisvaartpad 13 kon geen ambtenaar of bestuurder ons uitleggen, waarom de aanvragers mogen, wat in principe niemand mag, namelijk nieuwbouw plegen in strijd met het Bestemmingsplan Binnenduinrand.

Wij blijven de gemeente Haarlem wijzen op de precedentwerking die hiervan uitgaat. We blijven protesteren tegen uitzonderingen die worden toegestaan op het Bestemmingsplan Binnenduinrand … Wij blijven ons inzetten voor een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.