Wijkfeest

Zaterdag 18 september 2010 is het weer zover. Het Wijkfeest Ramplaankwartier! Het feest vindt plaats op het eind van de Ramplaan bij het Wapen van Kennemerland (of de Stinkende Emmer), Leendert Meeszstraat en Croesenstraat. Het feest begint om 12.00 uur. De kraamverkoop eindigt om 18.00 uur en dan zal op het podium bij het Wapen van Kennemerland de buurtband The Boys Next Door and the Doorbells optreden.

Politieke Partijen: Groen en Natuur

Gemeenteraadsverkiezingen Haarlem woensdag 3 maart 2010

Woensdag 3 maart is het zo ver, gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Binnenduinrand of het Westelijk Tuinbouwgebied een belangrijk moment. We hebben uit de verkiezingsprogramma’s de “groene” punten gericht op het gebied voor u op een rij gezet. Alle partijprogramma’s zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlem.

We hopen de lezers van deze site daarmee te helpen in het maken van een keuze. In bijgaand document [pdf] staan onderstaande punten ook op bladzijde 1 en 2. De overige bladzijden bevatten dezelfde punten maar dan uitgebreider.

PvdA
Op de verkiezingswebsite per wijk prioriteiten, in de wijken rondom het Westelijk Tuinbouwgebied staat de volgende opmerking: “Het Westelijk Tuinbouwgebied blijft groen. Verrommeling van het landschap wordt tegengegaan”.

SP
Geen aantasting groene zomen rond Haarlem
Maar ook:
Grote veranderprojecten van groen, zoals die voor het Westelijk Tuinbouwgebied op stapel staan, worden door de SP kritisch tegen het licht gehouden i.v.m. De kosten, die broodnodig ingezet moeten worden op het achterstallig onderhoud van het groen in versteende wijken.

VVD
Nieuwe grote bouwprojecten worden alleen uitgevoerd op open locaties aan de randen van de stad. Niets over Westelijk Tuinbouwgebied

Groen Links
Behoud en versterk het Groen in Haarlem
GroenLinks wil voor alle Haarlemmers een groene plek op maximaal 10 minuten wandelen.
GroenLinks wil dat de prachtige groene randen van de stad onaangetast blijven.
GroenLinks vindt het Stadsnatuurpark een truttig parkje (uit de mond van een CDA’er op Radio105).

CDA
De schaarse groene ruimte rondom de stad moet behouden blijven, net als die laatste open ruimtes in de bebouwde kom. Geen stadspark in het Westelijk Tuinbouwgebied.

D66
Haarlem heeft een sterk versteende kern met een groene zone (de Groene Zoom) rondom. D66 wil hier niet aan tornen. Die Groene Zoom biedt enige compensatie voor het ontbreken van groen in de binnenstad en de omliggende oudere stadswijken, maar niet voldoende.

Actiepartij

Bebouwde omgeving en onderhoud van de stad: schoon en goed onderhouden.

  • Meer bomen, groen en biodiversiteit en voldoende waterberging.
  • Geen bebouwing groengebieden / groene zoom (Veerplas- en andere polders, Binnenduinrand).

Maar ook:
In het geplande Stadsnatuurpark in het Westelijk tuinbouwgebied komt voor heel veel geld ‘grijs’ (bruggetjes, paadjes, voorzieningen) in een gebied dat juist nu al groen is. Dat hoeft van Actiepartij niet zo nodig. Zeker nu er terreinen voor moeten worden onteigend, begrijpen wij deze behoefte en noodzaak niet zo in deze financieel toch al moeilijke tijden.

Partij Spaarnestad
Bestaande groengebieden dienen – ook voor de toekomst – gegarandeerd groen te blijven; het historisch landschap aan de randen van de gemeente mag niet ten prooi vallen aan ambtenaren of ontwikkelaars die uitsluitend voor winstbejag gaan.

Trots op Nederland
HAARLEM MOET GROEN BLIJVEN!
Bomen zijn belangrijk en geven mensen een goed gevoel. Haarlem is een stad met veel stenen en weinig groen. Trots op Nederland vindt daarom dat we zuinig moeten zijn op alles wat groen is in Haarlem. Niet zomaar bomen kappen om ergens makkelijk bij te kunnen, geen groen vervangen door asfalt omdat dat makkelijker is in het onderhoud.

Partij MoederCAO
Geen opmerkingen gevonden

Ouderen Partij Haarlem
Meer groen betekent mooiere leefomgeving en minder CO2 vanwege koolzuurassimilatie.

  • Het groen dat er is dient behouden en onderhouden te worden.
  • Meer groen plekken waar mogelijk
  • Wandelen in groene gebieden ondersteunen

Christenunie
Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan

  • Haarlem zit aan zijn grenzen, het weinige groen zoals de groene zoom rond Schalkwijk en de Zuiderpolder, het Westelijk Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder dient onbebouwd te blijven.
  • Deze groene buitengebieden verdienen een eigen visie op de inrichting. Verrommeling moet worden tegen gegaan. De paar agrariërs die Haarlem nog heeft moeten voldoende toekomstperspectief houden.

Forza! Haarlem

Alleen iets over de Agrarische Sector:
De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te blijven, mede omdat deze sector de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht houdt. Forza! pleit voor meer innovatie binnen de agrarische sector en het duurzame karakter.

Impressie Binnenduinrand
Zo zou het heel mooi zijn

Landelijke politieke belangstelling

Bezoek PvdA aan Westelijk Tuinbouwgebied (WTG)

Maandag 22 februari heeft de PvdA in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek gebracht aan een regenachtig WTG oftewel de Binnenduinrand. Hiervoor hadden ze tevens Roos Vermeij, kamerlid voor de PvdA, uitgenodigd. Ook aanwezig waren Jan Nieuwenburg (wethouder) en raadsleden Jeroen Fritz (webpoliticus van het jaar) en Helga Koper. Een drietal leden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (SWTH) waren aanwezig.

PvdA op het Koeienpad. Om 15.00 uur startte het gezelschap vanaf het Wapen van Kennemerland. Het weer werkte niet echt mee, het bleef de hele rondleiding flink regenen. Via het Koeienpad naar het Duinvlietsbos. SWTH vertelde haar ideeën over het gebied met name de plannen met deelgebied Zuid en de problemen met de Provincie hiermee. Mw. Vermeij kende uiteraard het verhaal en was zeer geïnteresseerd in onze visie. Na een ommetje langs de bollengronden zijn we maar weer naar het Wapen terug gegaan, Daar was de regentenkamer voor ons gereserveerd en brandde een heerlijk haardvuur.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. het Stadsnatuurpark, de bezuinigingen die de gemeenten opgelegd hebben gekregen van het Rijk, de veranderde verhoudingen van Provincie en Gemeente volgens de Structuurvisie en uiteraard deelgebied Zuid.

Wethouder Nieuwenburg vertelde dat de PvdA nog steeds het Stadsnatuurpark wil ontwikkelen, maar dat de financiën daarvoor op het ogenblik ontbreken. Wij wierpen tegen dat, toen het plan was goedgekeurd, er ook een financiële onderbouwing voor was. Anders wordt een plan niet goedgekeurd. Maar als je dit soort plannen alsmaar uitstelt het inderdaad steeds duurder wordt. Wij benadrukten dat met de aankoop van de befaamde 30 meter er een goed begin wordt gemaakt en tevens een signaal afgegeven wordt dat het plan serieus genomen moet worden en dat het geen zin heeft met de later aan te kopen percelen te speculeren.

Deelgebied Zuid: Groepsfoto PvdA bezoek.
Met name tijdens de rondleiding hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de ideeën die de SWTH heeft voor het gebied. Met als speerpunt de potentiële waterberging in het gebied; het uitgraven van oude vijvers van het landgoed Duinvliet, verbreden van sloten en het uitgraven van gedempte sloten en waterlopen.
Later lichtte de aanwezige landschapsarchitect toe dat natuurontwikkeling hier heel goed mogelijk is en noemde een aantal voorbeelden, o.a. Mariënheuvel, waar verschillende vormen van natuurontwikkeling gehanteerd worden. Van de natuur haar gang laten gaan tot afgraven en herinrichten van gebieden.

De PvdA’ers benadrukten dat de aandacht voor het Westelijk Tuinbouwgebied oftewel de Binnenduinrand voor hen bovenaan staat. Wat betreft handhaving, ontwikkeling, groen willen zij op de huidige voet verder gaan. “We willen de klus afmaken”. “Alleen” de komende bezuinigingen zullen ontwikkelingen van het gebied kunnen vertragen.

We vonden het allen een vruchtbare en constructieve rondleiding en discussie.

Napraten in Het Wapen van Kennemerland.