“Dealen aan de keukentafel”

“Dealen aan de keukentafel” hoe gedeputeerde Moens een natuurgebied verkwanselt

GEDEPUTEERDE MOENS IN HET Haarlems Dagblad: “Wonen in het tuinbouwgebied kan”

In het Haarlems Dagblad van 5 juli j.l. is een interview met de gedeputeerde Moens opgenomen waarin hij aangeeft dat wonen in het Westelijk Tuinbouwgebied wat hem betreft niet langer taboe hoeft te zijn. Hij staat hiermee lijnrecht tegenover de gemeente Haarlem en een overgrote meerderheid van de bewoners van die gemeente (91% wil het gebied open houden, zie ook stelling Haarlems Dagblad).
Hij is van mening dat een grondeigenaar “een woninkje” moet kunnen bouwen op zijn terrein als hij afstand wil doen van de rest van de grond. Ook vindt hij de aan de te kopen grond te duur (tja, dat heb je in de randstad) en hij vindt het gebied te versnipperd “ten opzichte van andere natuur in Noord-Holland”. “Dat is bijna niet te beheren”. Hieruit blijkt dat de heer Moens helaas niet goed op de hoogte is van de situatie in het gebied. Lees hieronder onze reactie die we gestuurd hebben naar het Haarlems Dagblad.

Binnenduinrand, tuin van Haarlem

Wonen in het Tuinbouwgebied?

Ooit schreef Louis Ferron in uw krant “Het Westelijk Tuinbouwgebied moet een vreugdedal tussen blanke toppen en vrome torens worden.” Aan de lange discussie over wel of niet bouwen leek met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan als vervolg op het landschapsbeheerplan een einde te zijn gekomen. Het gebied zou tuinbouw en natuur een plaats bieden als gevolg van vele jaren plannen maken door gemeente, provincie en bewoners.

Ook het collegeprogramma van de provincie “Krachtig, in Balans” wijst in deze richting. “We koesteren de waardevolle natuur in onze provincie. De natuur zal in sommige gevallen zelfs nog extra bescherming krijgen.” Ook de verdere tekst van het programma ondersteunt deze uitlating.

Groot was onze verbijstering dan ook toen we in het Haarlems Dagblad van 5 juli j.l. een artikel aantroffen waarin de heer A. Moens, gedeputeerde van Groen Links (!) aankondigde dat hij vond dat “een woninkje” in het gebied moet kunnen. Het zou gaan om een “woninkje” dat een stoppende tuinder moet kunnen bouwen als hij “tegen een redelijke prijs” van zijn grond afstand zou doen.

De huizen voor die tuinders staan er allang, omdat krachtens het huidige bestemmingsplan op bedrijven met een bepaalde grootte een bedrijfswoning gebouwd mocht worden. Het zuidelijk deel, het deel waar de bestemming Natuur op rust en waar grond aangekocht zou worden, is in handen van één eigenaar. Deze eigenaar heeft de grond echter verpacht en pachters zijn niet in de gelegenheid de grond te kunnen verkopen en kunnen dus ook een dergelijke keuze niet maken.

Dat de prijs voor een deel van de grond (de tuindersbedrijven) hoog is, was reeds lang bekend, ook tijdens het opstellen van de plannen. Daar staat tegenover dat er hier, gelet op de waterkwaliteit (kalkrijk kwelwater uit de duinen) mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van een zeer waardevol, uniek stukje (natte) natuur die alleen in de Binnenduinrand zijn plaats kan vinden. Niet voor niets maakt dit gebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Daar komt bij dat het een oplossing biedt voor de wateroverlast van de stad.

Verder geeft de heer Moens is aan dat hij vindt dat het gebied te versnipperd is voor een goed natuurbeheer. Dat is onjuist, want het tot natuur in te richten gebied sluit naadloos aan op de landgoederen Elswout (nationaal monument) en Duinvliet, die weer onderdeel zijn van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het beheer van deze landgoederen is in handen van Staatsbosbeheer en die hebben al aangegeven dat ze de aan te kopen gronden graag willen beheren. Mooier kunnen we het haast niet maken…

Wij, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, zijn van mening dat het bestemmingsplan zoals het er nu ligt zijn doorgang moet vinden. Volgens de uitslag van de stelling van deze week “Geen stadspark maar woningen in het Westelijk Tuinbouw gebied” delen vele Haarlemmers onze mening. Laat dit een signaal zijn voor Gedeputeerde Staten om op hun voorgenomen beleid terug te komen. Want zoals de uitslag van de stelling laat zien: Haarlemmers willen “een waar vreugdedal” dicht bij de stad.

We besluiten met de oproep van Louis Ferron in het HD van 12 februari 2005:”…overheid…doe wat u te doen staat. Graaf sloten en slootjes, laat lis en dodde vervolgens bloeien en verheug u dan in het herwonnen gezag dat u….. vooralsnog hebt verloren”.

Voor meer informatie over de kwaliteiten van het Westelijk Tuinbouwgebied zie www.swth.nl. Ook is daar de video over het gebied, “Rust in Beweging”, te bestellen.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Andre Numan, voorzitter

Géén woningbouw in het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

90% van de Haarlemmers die gereageerd hebben op de stelling is tegen bebouwing in het Westelijk Tuinbouwgebied!

Met een record aantal reacties  op de van de stelling van de week (7-14juli 2007) in het Haarlems Dagblad werd wederom zichtbaar dat de overgrote meerderheid van Haarlemmers het Westelijk Tuinbouwgebied een zeer warm hart toedragen. De stelling luidde ‘Geen stadspark maar woningen in het Tuinbouwgebied’. Ruim 1100 lezers reageerde en 90% van de stemmers stemde tegen. Zoals het Haarlems Dagblad schreef: “een duizelingwekkende meerderheid”! Laat dit een teken zijn voor de provincie om het huidige beleid voor te zetten en de voorgenomen beleidswijziging af te wijzen.

Hieronder een greep uit de reacties zoals die in de krant van 14 juli waren opgenomen.

P. Kelder, Haarlem
Gelukkig heeft de Haarlemse gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Binnenduinrand’ unaniem aangenomen. In feite is de stelling onjuist: het bestemmingsplan omvat veel meer dan een stadsnatuurpark, namelijk natuurontwikkeling, grondgebonden tuinbouw, consumentgerichte tuinbouw, recreatie, waterberging etcetera. Toch wil ik benadrukken dat naar mijn mening het bestemmingsplan ’Binnenduinrand’ uitgevoerd moet worden, dus geen woningbouw in het tuinbouwgebied.

P. Storm, Haarlem
Oneens, het doorzicht (visueel) wat er momenteel bestaat van het landgoed Elswout naar Haarlem moet behouden blijven. Een groene open invulling van het gebied is essentieel voor een kwalitatief goede verbinding tussen de duinen en de bewoonde kern van Haarlem.

Versluis, Haarlem
Oneens met de stelling; wij zijn tegen woningbouw in het Westelijk Tuinbouwgebied. Dit gebied heeft voor een zeer grote groep mensen een functie als recreatieve route en ontspanningsgebied. Wij wonen er zelf vlak bij, zouden best groter willen wonen, maar groen in de stad is ons meer waard.

Peter Evers, Haarlem
Ik ben het zeer oneens met de stelling. Het is bedroevend en frustrerend dat na jarenlange discussie en initiatieven van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied (www.swth.nl) er juist vanuit Groen Links zulke ondoordachte opmerkingen worden geuit. Zoals in de Volkskrant van 5 juli 2007 door Martin Sommer (Forum, Red de laatste Ruisdael blz.13) is geschreven: ”Waarom is het zo onoverkomelijk die twintig hectare te beschermen?” Er zijn zo langzamerhand voldoende argumenten aangegeven waarvoor dit stukje juist groen moet blijven en niet met hier en daar een huisje. Gewoon open en groen.

Paul Marselje, Haarlem
Iemand vroeg mij om een alternatieve woningbouwmogelijkheid, als het Westelijk Tuinbouwgebied groen zou blijven. Ik vroeg haar om een alternatief voor toegankelijk groen op loopafstand van de Leidsebuurt. Er kwam geen antwoord. Dat kan ook niet. Zo’n alternatief is er niet. Ik vroeg haar om een alternatieve plek waar de binnenduinrand bij Haarlem de geestgronden nog raakt, waar het roemrijke historische cultuurlandschap van het Zegepralend Kennemerland, zoals rond het landgoed Elswout, nog zichtbaar is. Ook hier moest ze het antwoord op schuldig blijven. Bouwen is een onomkeerbaar proces. Wat eens groen was wordt het daarna nooit meer. En tegen Groen-Linkse provinciebestuurder Moens zeg ik: Je kan niet een beetje zwanger zijn; je kan niet een beetje bouwen in het Westelijk Tuinbouwgebied. Een paar woningen erbij bouwen (ook al is dat voor de tuinders) leidt onvermijdelijk tot de teloorgang van dit gebied en de uiteindelijke volledige bebouwing. Afblijven dus en steun de groene en open inrichting van de belangrijke gebied.

Tine Walberg, Haarlem
Ik ben het oneens met de stelling. Een zeer langdurig en democratisch proces is voorafgegaan aan de beslissing het gebied open te houden, te ontwikkelen tot natuurgebied en dus te behouden als allerlaatste stukje Binnenduinrand van Haarlem. Zijn er nog steeds mensen die niet weten wat cultuurhistorie betekent? Zijn er nog steeds mensen die alleen maar geld willen zien en niet snappen wat ze vernielen in hun markt-georiënteerde drift?

W. van der Klis, Haarlem
Oneens! Deze stelling gaat in tegen alle besluitvorming in het recente verleden en gaat voorbij aan de mening van het overgrote deel van de omwonenden! GS van de provincie trekt zich blijkbaar niets aan van het recent vastgestelde Streekplan Noord Holland-Zuid, waar de stedelijke contour buiten het Westelijk Tuinbouwgebied valt.