Werkgroep op bezoek bij het J.P Thijssepark

Werkgroep op bezoek bij het J.P Thijssepark Amstelveen

Amstelveen, 17 mei 2006
Adres: Ingang Prins Berhardlaan te Amstelveen, naast nummer 8. Inlichtingen: 020-540 4362

Plattegrond van het Jac. P. Thijssepark te Amstelveen

Algemeen
Het Jac. P. Thijssepark heeft een oppervlakte die ongeveer overeenkomt met de strook tussen Zijlweg en Brouwersvaart tussen rode contour en vaart.
Het gebied is in 3 perioden aangelegd: 1940-’41, 1940-1950 en in 1972, door het toenmalige hoofd van de gemeente plantsoenen te Amstelveen C.P. Broerse, een man met een grote liefde voor de wilde flora. Zijn opzet was een heempark te ontwerpen met als basis een architectonisch zuiver afgewogen compositie, waar binnen de verzameling inheemse planten een meerwaarde krijgt. Van groot belang was hierbij het spel tussen open en gesloten ruimte.

Er is een hoogteverschil in het maaiveld aangelegd teneinde de groei van de verschillende plantensoorten te bevorderen. Dit hoogteverschil varieert van 10 tot 60 cm boven het waterpeil. Elke ruimte heeft zoveel mogelijk een eigen karakter. Door een “kronkelend” padenverloop worden de ruimten verbonden. Er is een grote mate van afwisseling in vorm, lijn en kleur. Door het gebied lopen vijvers en diversen andere waterlopen.

Indruk
De uitgangspunten zouden in hoofdzaak ook kunnen dienen voor een natuurpark benoorden de Brouwersvaart; zij het dat kronkelige paden in een sterk bebost gebied beter werken, dan in een meer open gebied. Dat is namelijk het beeld wat een natuurpark in het Brouwersvaartgebied zal krijgen.
De deelnemers waren van mening dat water een belangrijk element in het Jac. P. Thijssepark was. Ook in ons gebied zal water een belangrijke rol moeten krijgen. De aanvoer van kalkrijk, schoon water uit de duinen, door bestaande waterlopen en door kwel, is hiervan veel belang. In het Jac. P. Thijssepark wordt door afdamming het schone water binnen het park gehouden en (vuil) buitenwater de toegang belet.

Wij denken er bijvoorbeeld aan om de hoogteverschillen wat groter te maken dan in het Jac. P. Thijssepark en enkele voor ons gebied kenmerkende landschapstypen toe te voegen. Tot die kenmerken behoren onder andere plas-dras gebieden, die oplopen tot circa 1 m boven de waterspiegel. Dit in combinatie met veen, klei en zand die in het gebied voorkomen.
Daardoor zouden we als landschapstypen een strandvlakte en binnenduinrand krijgen, water, riet, oeverlanden, vochtige (duin)valleien en strandwal, met beplanting en drogere gebieden. Deze typen landschappen worden gekenmerkt door een reeks van typische planten soorten met bijhorend dieren leven. Dus minder bostypen en meer open gebieden.

Doel moet zijn, door allerlei activiteiten, kinderen en volwassenen enthousiaster te maken voor natuurbeleving. Een studie zal samen met opvoedkundige gedaan moeten worden, naar wat wel en niet toegestaan kan worden. Gedacht kan worden aan het bekijken van waterbeestjes door een loep, waarvan bepaalde soorten op planten voorkomen, rondzendkisten langs scholen etcetera. Ook het Jac. P. Thijssepark is daar bij een lichtend voorbeeld geweest en heeft zijn nut bewezen, gezien het grote bezoek op vele uren van de dag ook ‘s avonds.

Tenslotte
: De excursie naar het Jac. P. Thijssepark heeft ons een stukje verder gebracht in onze gedachtevorming.

Verwijzingen naar relevante site:

Piet Kelder ontvangt de Penning van Verdienste

Piet Kelder ontvangt de Penning van Verdienste van de Gemeente Haarlem 11-1-2006

Op initiatief van de werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied is de Gemeente Haarlem gevraagd Piet Kelder de Penning van Verdienste van de gemeente toe te kennen. De Gemeente Haarlem heeft daar positief op gereageerd en woensdag 11 januari was het zover. Berny Martini, wethouder van economische zaken, toerisme en recreatie en natuur en landschap spelde Piet de Penning op in het Wapen van Kennemerland oftewel de Stinkende Emmer.

Wethouder Berny Martini spelde Piet de Penning op

Berny Martini, wethouder van economische zaken, toerisme en recreatie en natuur en landschap van de Gemeente Haarlem spelde Piet de Penning op.